Skip to content

Faget dansk figurerer på ugeskemaet tre dage om ugen.

Hver gang undervises i en dobbeltlektion på 90 minutter. Skolens fem dansklærere indgår i et tæt samarbejde omkring planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen.

De enkelte skoleårs indhold fastlægges ud fra nedenstående formålsformulering.

Formålet med danskundervisningen er:

  • At du oplever faget som et spændende forum med debat og alsidige oplevelser, der giver dig lyst til at udnytte og udvikle dine udtryksmuligheder i spændingsfeltet mellem norm og personlighed.
  • At videre udvikle dit kendskab til litteratur i vid forstand gennem oplevelser, refleksioner og kompetenceudvikling.
  • At du oplever, at enhver har et sprog (her menes mundtligt og skriftligt), som er anvendeligt til samtale, performance, kontakt og kommunikationen med andre.
  • At forbedre, udvikle og udvide dit sprog og sprogbegreber.
  • At fremme din forståelse af sproget og dets historiske og kulturelle rødder, samt dets betydning og form i nutiden, herunder kanonforfattere.
  • At lære dig at gøre brug af diverse redskaber og værktøjer (ordbøger, leksikon, computere, internet, analysemodeller o.s.v.)
  • At øge den enkelte elevs lyst til at bruge sproget i dets brede form.
  • At udvikle din evne til at skabe og bruge sproget såvel verbalt som non-verbalt, således at det kan blive et dækkende udtryk for tanker, følelser og holdninger.
  • At lære dig værdien af samarbejde og gensidig respekt og forståelse.
  • At forberede eleverne til Folkeskolens Afgangsprøve og 10. kl. prøven.

Indholdet i danskundervisningen kan byde på ting som poetry slam, simultan opgaveløsning, kortfilmsproduktion, radioteater, klassiker læsning, grammatisk opkvalificering, novelleskrivning, rolleteater og meget mere…