skip to Main Content

Spændende og ny 9. klasse med nye prøver tilpasset virkeligheden

Det er en realitet allerede i skoleåret 2015- 2016

Gennem en årrække har vi på Ollerup Efterskole arbejdet med et særligt fokus på 9. klasse. Det er baggrunden for, at vi i skoleårene 2014-2015 og 2015-2016 er med i Efterskoleforeningens projekt: 9. klasse på efterskole. 12 skoler er med i projektet, der er et udviklingsarbejde for at fokusere på højere succesrate for eleverne i 9.klasse, både med hensyn til indlæring og glæde over at gå i skole samt at sikre mindre frafald på ungdomsuddannelserne for netop elever, der kommer direkte fra 9. klasse.

Formål

Det har inspireret os til at nytænke 9. klasseundervisningen og prøveformerne i 9. klasse

Vi ønsker ligeledes at skærpe elevernes studiekompetence i forhold til den efterfølgende ungdomsuddannelse. Det gør vi ved at kigge på det sammenfald, der er i pensum i mange af fagene.

Projektet vil udmønte sig i følgende mål:

 •  at skabe en 9. klasses model, der øger det faglige fokus og den faglige bevidsthed, men bryder med den traditionelle opfattelse af 9. klasse.
 • at skabe en 9 kl. hvor eleverne oplever, at arbejdsformer og -metoder er rettet mod deres fremtidige ungdomsuddannelse.
 • at arbejde med bevidstgørelse af –  og formål med – stof og arbejdsformer.
 • at skabe en betydelig større kobling mellem de forskellige fag, hvor det er naturligt at skabe et bedre flow i dagligdagen.
 • at arbejde med større fokus på værktøjer i stedet for pensum.
 • at nytænke indhold og pensum i forhold til Fælles Mål.
 • at arbejde med forskudte prøveterminer, så eleverne holder fokus på færre fag ad gangen.
 • at skabe prøveformer, der afspejler det daglige arbejde/virkeligheden i højere grad.
 • at nytænke og ændre  prøveformerne så de lægger mere op til de prøveformer, de møder senere i uddannelsessystemet.
 • at give bedre mulighed for faglig fordybelse.
 • at give større fagligt udbytte og bevidstgørelse

I al undervisning indtænker vi fagenes fællespensum med afsæt i fælles mål.

Skema og prøveform

Skemaet er udformet, så eleverne så vidt muligt får mere koncentrerede forløb i de enkelte fag. Dette er ikke muligt i alle fag, da der er visse bindinger. For dansk og matematik har vi fundet det hensigtsmæssigt at arbejde helårligt.

Skemaet er tænkt som et fleksibelt skema, der rummer mulighed for, at klassens lærere kan ændre, hvor det er hensigtsmæssigt.

Skoleåret er delt i to prøveterminer, dette skal give eleverne mulighed for at arbejde med færre fag ad gangen, de vil få  mere koncentrerede forløb og større fordybelse. Prøveformerne er tilpasset virkeligheds verden, sådan at prøverne vil afspejle de arbejdsopgaver, der findes i det omgivende samfund, eller de studieformer som findes i ungdomsuddannelserne eller de videregående uddannelser.

Prøverne er obligatoriske i alle fag og i de humanistiske fag lægges den skriftlige og mundtlige del sammen som en sammenhængende prøve. Derudover er der prøver, der rummer flere fag f.eks projektopgave med samfundsfag, historie, kristendom i en såkaldt kulturfagsprøve og en naturfagsprøve i geografi, biologi og matematik.

1. Halvår

Dansk
Matematik
Tysk/Fransk
Fysik (dec. prøve)
Engelsk (dec. prøve)

2. Halvår

Dansk
Matematik (fælles naturvidenskabelig prøve)
Tysk/Fransk
Biologi (fælles naturvidenskabelig prøve)
Geografi (fælles naturvidenskabelig prøve)
Historie (projektopgave)
Kristendom (projektopgave)
Samfundsfag (projektopgave)

Studiegrupper

Plan

 1. Fra august og til efterårsferien har lærerne i 9.kl. valgt studiegrupper, hvor vi har fokus på at få gode vaner omkring dette samarbejde.
 2. Fra efterårsferien og frem til jul, etableres der nye studiegrupper i samarbejde med eleverne. Formålet med disse studiegrupper er at de også skal fungere som prøvegrupper, idet prøverne i engelsk og fysik/kemi afvikles i december måned
 3. Fra januar og frem til afgangsprøver i juni laves nye studiegrupper, men denne gang delt op i Naturvidenskabelige og Humanistiske studiegrupper.

Formål

Eleverne vil blive organiseret i studiegrupper på 4-6 i hver gruppe. Baggrunden for denne samarbejdsform har sit udgangspunkt i, at vi alle har et fælles ansvar for hinanden og studiegrupperne har således ansvaret for indbyrdes at sikre organisering af lektiearbejde, at hjælpe hinanden, at have et forum uden for normal skoletid der har til formål at eleverne i et forpligtende fællesskab opøver en stor grad af ansvar omkring egen læring.

 • at lære eleverne at bruge deres noter i prøveforberedelsestiden
 • at lære eleverne at dele viden
 • at lære eleverne at tage ansvar for sig selv og gruppen i prøveperioden, herunder at disponere deres tid

Studiegrupper er den mest anvendte samarbejdsform i alle videregående uddannelser. og ser det som en væsentlig opgave at give eleverne gode studieteknikker, som de vil møde i fremtiden.

Ved skolestart laver vi 6 studiegrupper, fire med fire og to med fem.

Studiegruppens opgaver:

 • at formidle det, der er foregået i klassen, når en fra gruppen har været fraværende
 • at snakke om den faglige profil på hver enkelt, så de kan understøtte og hjælpe hinanden
 • at arbejde med ansvar for egen læring
 • at drage omsorg for hinanden og bede om hjælp når det behøves
 • på skift at have ansvar for, at der ryddes op i klassen
 • at lave faglig respons til udtalelsesskemaet
 • at lave en fælles mappe til referater, aftaler, kommentarer og arbejde

Faglig profil

Vi vil hjælpe eleverne med at lave en faglig profil i hvert fag. Den skal hjælpe dem med at målrette deres faglige arbejde, give dem et overblik over de faglig krav og gøre dem mere studieparate.

Vil vil tage udgangspunkt i den faglige del af kompetencediagrammet (Almen viden, arbejdsomhed, koncentration, samarbejde og åbenhed) og i hvert fags faglige områder.

Eleven skal vurdere sig inden for hvert område og sætte særlig fokus på de områder som denne ser som vigtigst at udvikle sig i.

Lærere i NY9