skip to Main Content

 • Tre klasser
 • Fælles temaer i fagene
 • Filmuge
 • Folkeskolens afgangsprøve 

OE10 er efterskolens tre 10. klasser. Udover dansk, matematik og engelsk, så har du også mulighed for at vælge fransk, tysk, fysik og Cambridge-engelsk. Vores 10. klasser har også nogle gange det samme fag på samme tid, hvilket giver mulighed for at lave fælles undervisning eller nye hold. OE10 har også deres egen filmuge, hvor de efter en uges filmarbejde inviterer alle elever til Oscarfest i Koncertsalen.

Udover den daglige musikundervisning (som alle efterskolens elever modtager), så modtager du i OE10 også undervisning i de fag du kender fra dit tidligere skoleforløb.  På Ollerup Efterskole stræber vi efter at skabe et læringsrum for dig, som både er fagligt udfordrende og inspirerende. Vi bruger Google Apps som vores primære platform, og sørger for at lægge et skema, som giver mulighed for at lave undervisning på tværs af alle klasser. Vi prøver også at få brugt vores lokalområde i undervisningen og ser blandt andet cooperative learning som en af de ting der kan være med til at give en indholdsrig og afvekslende undervisning.

Lærerne på OE vil noget med dig og vi elsker at lave skole sammen med eleverne, og ikke for eleverne. Det er her du møder nye lærere som ser dig som studerende fremfor elev, og vi glæder os til at komme ud over stepperne og finde ud af hvad vi kan i en fælles faglig forundring og forandring. Samarbejdet mellem lærerne trives på efterskolen og det vil du også kunne mærke i timerne. Du kan herunder læse om formålet for de enkelte fag.

Dansk

Faget dansk figurerer på ugeskemaet tre dage om ugen.
Hver gang undervises i en dobbeltlektion på 90 minutter. Skolens fem dansklærere indgår i et tæt samarbejde omkring planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen.

Formålet med dansk i OE10, er...

 • At du oplever faget som et spændende forum med debat og alsidige oplevelser, der giver dig lyst til at udnytte og udvikle dine udtryksmuligheder i spændingsfeltet mellem norm og personlighed.
 • At videreudvikle dit kendskab til litteratur i vid forstand gennem oplevelser, refleksioner og kompetenceudvikling.
 • At du oplever, at enhver har et sprog (her menes mundtligt og skriftligt), som er anvendeligt til samtale, performance, kontakt og kommunikationen med andre.
 • At forbedre, udvikle og udvide dit sprog og sprogbegreber.
 • At fremme din forståelse af sproget og dets historiske og kulturelle rødder, samt dets betydning og form i nutiden, herunder kanonforfattere.
 • At lære dig at gøre brug af diverse redskaber og værktøjer (ordbøger, leksikon, computere, internet, analysemodeller o.s.v.)
 • At øge den enkelte elevs lyst til at bruge sproget i dets brede form.
 • At udvikle din evne til at skabe og bruge sproget såvel verbalt som non-verbalt, således at det kan blive et dækkende udtryk for tankerfølelser og holdninger.
 • At lære dig værdien af samarbejde og gensidig respekt og forståelse.
 • At forberede eleverne til Folkeskolens Afgangsprøve og 10. kl. prøven.

Indholdet i danskundervisningen kan byde på ting som poetry slam, simultan opgaveløsning, kortfilmsproduktion, radioteater, klassikerlæsning, grammatisk opkvalificering, novelleskrivning, rolleteater og meget mere…

Matematik

Faget matematik figurerer på ugeskemaet to dage om ugen. Hver gang undervises i en dobbeltlektion på 90 minutter.

Formålet med matematikundervisningen er

 • at forberede dig til Folkeskolens Afgangsprøve og 10. kl. prøven
 • at du bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold
 • at du opbygger en matematisk viden og kunnen ud fra egne forudsætninger
 • at du selvstændigt og i fællesskab erfarer, at matematik både er et redskab til problemløsning og et kreativt fag.
 • at give dig mulighed for indlevelse og fremme deres fantasi og nysgerrighed
 • at du oplever og erkender matematikkens rolle i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng.

Engelsk

Faget engelsk figurerer på ugeskemaet to dage om ugen. Hver gang undervises i en dobbeltlektion på 90 minutter.

Skolens engelsklærere indgår i et tæt samarbejde omkring planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen.

Formålet med engelskundervisningen er:

 • at forberede dig til Folkeskolens Afgangsprøve og 10. kl. prøven
 • at udvikle glæde og bevidsthed om sprog
 • at du tilegner dig færdigheder, så du kan udtrykke dig på engelsk
 • at du oplever sprogets mange facetter og muligheder og får udvidet dit ordforråd, så du kan bruge sproget som kommunikationsmiddel både mundtligt og skriftligt
 • at give dig kendskab til kultur og livsbetingelser i de engelsktalende lande
 • at udvikle din medansvarlighed for læring.
Læs om Cambridge engelsk her

Fysik

Faget fysik figurerer for den enkelte elev på ugeskemaet én gang om ugen. Hver gang undervises i en dobbeltlektion på 90 minutter.

Undervisningen foregår i vores store og totalrenoverede naturfagslokale, der blev taget i brug i skoleåret 2008/2009.

Formålet med fysikundervisningen er:

 • at forberede dig til Folkeskolens Afgangsprøve og 10. kl. prøven
 • at bibringe dig forståelse for og viden om den verden, der omgiver dig
 • at bearbejde dele af de naturvidenskabelige og teknologiske problemstillinger, der er baggrunden for udviklingen i et moderne samfund
 • at lære dig at se dig selv som aktiv deltager i udviklingen af det samfund, hvis problemstillinger du konfronteres med.

Tysk

Faget tysk figurerer på ugeskemaet to dage om ugen. Hver gang undervises i en dobbeltlektion på 90 minutter.

Skolens tysklærere indgår i et tæt samarbejde omkring planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen.

Formålet med tyskundervisningen er:

 • At gøre dig fri til at ”turde” tysk
 • at udvikle glæde og bevidsthed om sprog
 • at du tilegner dig færdigheder, så du kan udtrykke dig varieret på tysk såvel skriftligt som mundtligt
 • at udvide dit ordforråd, så du kan bruge sproget som kommunikationsmiddel både mundtligt og skriftligt
 • at give dig kendskab til kultur herunder litteratur og livsbetingelser i de tysktalende lande
 • at udvikle din medansvarlighed for læring
 • at forberede dig til Folkeskolens Afgangsprøve og 10. kl. prøven

Fransk

Faget fransk figurerer på ugeskemaet to dage om ugen. Hver gang undervises i en dobbeltlektion på 90 minutter. Franskundervisningen tilrettelægges ud fra, at eleverne har haft faget i 2-3 år, før de kommer på skolen.

Formålet med franskundervisningen er:

 • at forberede dig til Folkeskolens Afgangsprøve og 10. kl. prøven.
 • at udvikle glæde og bevidsthed om sprog
 • at du tilegner dig færdigheder, så du kan udtrykke dig på fransk
 • at gøre dig fri til at ”turde” fransk
 • at udvide dit ordforråd, så du kan bruge sproget som kommunikationsmiddel både mundtligt og skriftligt
 • at give dig kendskab til kultur- og samfundforhold i frankofone lande
 • at udvikle din medansvarlighed for læring

I 10. klasse deltager du selvfølgelig også i efterskolens fælles fag, som er ens for alle elever.

Fællesfag
I skemaet optræder fem fag som fællesfag. Det drejer sig om morgensang, fortælletimer, tematimer, idræt og fællessang. Fælles for de fem fag er, at alle eleverne har fagene samtidig og at fagene både styrker ånd, krop og sjæl.

Idræt

Idræt

• Alle har idræt én gang om ugen i 90 min. – samtidig. Der er fem lærere tilknyttet idrætsteamet. Eleverne melder sig til bestemte aktiviteter i kortere perioder af skoleåret. I sommerhalvåret foregår det udendørs, mens vi lejer os ind i hallerne ved Gymnastikhøjskolen og Den frie Lærerskole om vinteren.
• Formålet med idrætsundervisningen er at give eleverne et bredt udbud af forskellige idrætsoplevelser, at øgekropsbevidstheden, at udvikle den enkelte elevs færdigheder inden for udvalgte discipliner og at lade eleven opleve glæden ved holdspil.
• På Ollerup Efterskole dyrker vi idræt på et plan, hvor motion og fair play er væsentlige elementer.

Morgensang Og Fortælletimer

Morgensang og fortælletimer

 • Der er morgensang fire gange om ugen. Til morgensang synges der sange fra den blå højskolesangborg og så får eleverne en præsentation af noget kulturelt, musikalsk eller aktuelt fra verden omkring skolen – og til sidst gennemgås dagens gang/ændringer af skolens viceforstander.
 • Der er også en fortælletime hver uge. I fortælletimerne er det en lærer eller forstanderen, som fortæller, og eleverne som lytter.
 • Emnerne vælges fra det historiske, mytologiske, litterære eller musikalske univers. Der lægges vægt på, at fortælleren og de lyttende i fællesskab opbygger en intens atmosfære omkring fortællingen, og at denne stemning sammen med fortællingens indhold bliver oplevelser, som sætter sig spor i elevernes bevidsthed.
Fællessang

Fællessang

• Fællessang slutter ugen af. I løbet af de 45 min., lektionen varer, når vi at synge omkring 10 sange. Sangene ledsages af en kort introduktion, hvor sangens historie fortælles og detbegrundes, hvorfor vi skal synge den.
• Repertoiret har sit naturlige udgangspunk i Højskolesangbogen, men der suppleres undertiden med en sangmappe med andre sange.
• I løbet af skoleåret opbygger hvert hold sit eget sangrepertoire. Kendskabet til danske sange bliver stort og udbygges ved de daglige morgensamlinger.

Tematime

Tematime

• Tematimerne er en ramme om en udvidet fortælling, et møde med optrædende kunstnere, studievejledning eller debat. Timerne varetages på skift af skolens medarbejdere ogforedragsholdere eller kunstnere udefra.
• Timerne kan indeholde workshops eller foredrag med kunstnere som bagefter afholder koncert på skolen.
• Derudover kan der arrangeres foredrag om emner der ligger ud over den daglige undervisning.
• Internt kan timen bruges som supplement til emneuger, og til evaluering af gennemførte uger.

add_action( 'wp_footer', function() { ?>