skip to Main Content

  • Egne prøver
  • Værktøjer i stedet for pensum
  • Forskellige fag i efterårs- og forårssemestret
  • Studiegrupper

OE9 er en ny måde at gå i 9. klasse på. Her prøver vi at arbejde med større fokus på værktøjer i stedet for pensum, at nytænke indhold og pensum, at arbejde med forskudte prøveterminer, så eleverne holder fokus på færre fag ad gangen og at skabe prøveformer, der afspejler det daglige arbejde/virkeligheden i højere grad. Vi oplever at det giver en faglig fordybelse og en større glæde – og begge dele sætter både elever og lærere pris på.

For at nå alt det vi gerne vil med dig som 9. klasses elev, så har vi ændret lidt på skemaet. Skemaet er tænkt som et fleksibelt skema, der rummer mulighed for, at klassens lærere kan ændre, hvor det er hensigtsmæssigt. Skoleåret er delt i to prøveterminer, dette giver dig mulighed for at arbejde med færre fag ad gangen og du vil opleve mere koncentrerede forløb og større fordybelse. Prøveformerne er tilpasset virkeligheds verden, sådan at prøverne vil afspejle de arbejdsopgaver, der findes i det omgivende samfund, eller de studieformer som findes i ungdomsuddannelserne eller de videregående uddannelser.

Prøverne er obligatoriske i alle fag og i de humanistiske fag lægges den skriftlige og mundtlige del sammen som en sammenhængende prøve. Derudover er der prøver, der rummer flere fag f.eks projektopgave med samfundsfag, historie, kristendom i en såkaldt kulturfagsprøve og en naturfagsprøve i geografi, biologi og matematik.

1. Halvår

Dansk
Matematik
Tysk/Fransk
Fysik (dec. prøve)
Engelsk (dec. prøve)

2. Halvår

Dansk
Matematik (fælles naturvidenskabelig prøve)
Tysk/Fransk
Biologi (fælles naturvidenskabelig prøve)
Geografi (fælles naturvidenskabelig prøve)
Historie (projektopgave)
Kristendom (projektopgave)
Samfundsfag (projektopgave)

En stor del af det at gå i OE9 er også at du bliver en del af en studiegruppe. Her vil du sammen med 4-6 andre kammerater indgå i et forpligtende fællesskab, hvor I sørger for at atøtte hinanden i jeres læringsproces, både fagligt og socialt. Når du har hjulpet til i køkkenet, eller med rengøringen – eller du har haft instrumentalundervisning – så er det også din studiegruppe som fortæller hvad I har lavet i timerne. På den måde bliver det både nemt og hyggeligt at bevare overblikket og få lavet de evt. lektier som skal laves.

Vi glæder os til at have dig som elev i vores helt egen 9. klasse!

I 9. klasse deltager du selvfølgelig også i efterskolens fælles fag, som er ens for alle elever.

Fællesfag
I skemaet optræder fem fag som fællesfag. Det drejer sig om morgensang, fortælletimer, tematimer, idræt og fællessang. Fælles for de fem fag er, at alle eleverne har fagene samtidig og at fagene både styrker ånd, krop og sjæl.

Idræt

Idræt

• Alle har idræt én gang om ugen i 90 min. – samtidig. Der er fem lærere tilknyttet idrætsteamet. Eleverne melder sig til bestemte aktiviteter i kortere perioder af skoleåret. I sommerhalvåret foregår det udendørs, mens vi lejer os ind i hallerne ved Gymnastikhøjskolen og Den frie Lærerskole om vinteren.
• Formålet med idrætsundervisningen er at give eleverne et bredt udbud af forskellige idrætsoplevelser, at øgekropsbevidstheden, at udvikle den enkelte elevs færdigheder inden for udvalgte discipliner og at lade eleven opleve glæden ved holdspil.
• På Ollerup Efterskole dyrker vi idræt på et plan, hvor motion og fair play er væsentlige elementer.

Morgensang Og Fortælletimer

Morgensang og fortælletimer

  • Der er morgensang fire gange om ugen. Til morgensang synges der sange fra den blå højskolesangborg og så får eleverne en præsentation af noget kulturelt, musikalsk eller aktuelt fra verden omkring skolen – og til sidst gennemgås dagens gang/ændringer af skolens viceforstander.
  • Der er også en fortælletime hver uge. I fortælletimerne er det en lærer eller forstanderen, som fortæller, og eleverne som lytter.
  • Emnerne vælges fra det historiske, mytologiske, litterære eller musikalske univers. Der lægges vægt på, at fortælleren og de lyttende i fællesskab opbygger en intens atmosfære omkring fortællingen, og at denne stemning sammen med fortællingens indhold bliver oplevelser, som sætter sig spor i elevernes bevidsthed.
Fællessang

Fællessang

• Fællessang slutter ugen af. I løbet af de 45 min., lektionen varer, når vi at synge omkring 10 sange. Sangene ledsages af en kort introduktion, hvor sangens historie fortælles og detbegrundes, hvorfor vi skal synge den.
• Repertoiret har sit naturlige udgangspunk i Højskolesangbogen, men der suppleres undertiden med en sangmappe med andre sange.
• I løbet af skoleåret opbygger hvert hold sit eget sangrepertoire. Kendskabet til danske sange bliver stort og udbygges ved de daglige morgensamlinger.

Tematime

Tematime

• Tematimerne er en ramme om en udvidet fortælling, et møde med optrædende kunstnere, studievejledning eller debat. Timerne varetages på skift af skolens medarbejdere ogforedragsholdere eller kunstnere udefra.
• Timerne kan indeholde workshops eller foredrag med kunstnere som bagefter afholder koncert på skolen.
• Derudover kan der arrangeres foredrag om emner der ligger ud over den daglige undervisning.
• Internt kan timen bruges som supplement til emneuger, og til evaluering af gennemførte uger.

add_action( 'wp_footer', function() { ?>