skip to Main Content

OEX er en innovativ og aktiv klasse, som gennem længere, sammenhængende undervisningsforløb, giver dig kompetencerne til at interagere med din omverden. Du bliver klædt på til at reflektere ud fra et humanistisk ståsted, hvor du tager ansvar for egne beslutninger, med henblik på, at ville forandre verden omkring dig. 

 • 3 ugers fordybelsesforløb, baseret på videnstilegnelse, skabende arbejde og produktudvikling
 • Du har ikke dansk-, engelsk- og matematiktimer, men møder derimod fagene i de forskellige forløb
 • Vi arbejder i grupper og bruger dem som basis for faglig og personlig udvikling
 • Vi deltager i vores omverden med en lyst til at ville forstå, forandre og påvirke
 • Vi producerer alt fra podcasts til essays, fra events til installationskunst
 • Vi er filosofisk fordybelse og kreativ udfoldelse

Hvad er OEX?

I OEX har du ikke fagopdelt undervisning. Du har derimod fordybelsesforløb på tre ugers varighed. Dansk, matematik og engelsk indgår i forløbene, og derudover indgår der også elementer fra de gymnasiale fag; samfundsfag, psykologi og filosofi.

Du får erfaring med processtyring, teamdynamik, innovation og kreativitet, kritisk vidensindsamling og produktfremstilling. 

Det første semester planlægger lærerne, mens foråret planlægges sammen med dig og dine klassekammerater – og vi afslutter året med vores store fordybelsesprojekt.

Formålet med OEX:

I OEX arbejder vi ud fra en procesorienteret tankegang, som skaber tiden og rummet for faglig og kreativ fordybelse. Vi ønsker at give dig en ny ramme, hvor du kan udvikle dig fagligt og personligt, med nye mål i forhold til egen arbejdsadfærd og kompetencer.

Vi er interesserede i vores omverden, og sammen håber vi at du og dine klassekammerater er klar til at tage livtag med den, både gennem konkret samarbejde, men også gennem kreativ udfolden og filosofisk reflektion.

Vores forventninger til dig som vil gå i OEX:

 • Du er klar til ungdomsuddannelse, og du tror du kan få både fagligt og personligt gavn af at arbejde procesorienteret.
 • Du har lyst til læring, du vil gerne sætte dig selv i spil, du har lyst til at lære noget om dig selv og du kan lide at samarbejde med andre.
 • Du er indstillet på, at der ikke bliver givet karakterer, men at evaluering af dit arbejde og din indsats sker løbende via forskellige evalueringsformer.
 • Du er klar til at give den gas, springe ud i det ukendte, skabe noget nyt og være med til at designe dit eget skoleår.

Måske skal du ikke vælge OEX hvis:

 • Hvis du har faglige huller, du har brug for at få dækket før du skal videre i en ungdomsuddannelse. skal du overveje OEA eller OEB i stedet, hvor der er mere fokus på det grundlæggende i de enkelte fag. 
 • Det samme gælder hvis du har brug for tydelige rammer eller har svært ved at motivere dig selv.

Som elev i OEX deltager du selvfølgelig også i efterskolens fælles fag, som er ens for alle elever.

Fællesfag
I skemaet optræder fem fag som fællesfag. Det drejer sig om morgensang, fortælletimer, tematimer, idræt og fællessang. Fælles for de fem fag er, at alle eleverne har fagene samtidig og at fagene både styrker ånd, krop og sjæl.

Idræt

Idræt

• Alle har idræt én gang om ugen i 90 min. – samtidig. Der er fem lærere tilknyttet idrætsteamet. Eleverne melder sig til bestemte aktiviteter i kortere perioder af skoleåret. I sommerhalvåret foregår det udendørs, mens vi lejer os ind i hallerne ved Gymnastikhøjskolen og Den frie Lærerskole om vinteren.
• Formålet med idrætsundervisningen er at give eleverne et bredt udbud af forskellige idrætsoplevelser, at øgekropsbevidstheden, at udvikle den enkelte elevs færdigheder inden for udvalgte discipliner og at lade eleven opleve glæden ved holdspil.
• På Ollerup Efterskole dyrker vi idræt på et plan, hvor motion og fair play er væsentlige elementer.

Morgensang Og Fortælletimer

Morgensang og fortælletimer

 • Der er morgensang fire gange om ugen. Til morgensang synges der sange fra den blå højskolesangborg og så får eleverne en præsentation af noget kulturelt, musikalsk eller aktuelt fra verden omkring skolen – og til sidst gennemgås dagens gang/ændringer af skolens viceforstander.
 • Der er også en fortælletime hver uge. I fortælletimerne er det en lærer eller forstanderen, som fortæller, og eleverne som lytter.
 • Emnerne vælges fra det historiske, mytologiske, litterære eller musikalske univers. Der lægges vægt på, at fortælleren og de lyttende i fællesskab opbygger en intens atmosfære omkring fortællingen, og at denne stemning sammen med fortællingens indhold bliver oplevelser, som sætter sig spor i elevernes bevidsthed.
Fællessang

Fællessang

• Fællessang slutter ugen af. I løbet af de 45 min., lektionen varer, når vi at synge omkring 10 sange. Sangene ledsages af en kort introduktion, hvor sangens historie fortælles og detbegrundes, hvorfor vi skal synge den.
• Repertoiret har sit naturlige udgangspunk i Højskolesangbogen, men der suppleres undertiden med en sangmappe med andre sange.
• I løbet af skoleåret opbygger hvert hold sit eget sangrepertoire. Kendskabet til danske sange bliver stort og udbygges ved de daglige morgensamlinger.

Tematime

Tematime

• Tematimerne er en ramme om en udvidet fortælling, et møde med optrædende kunstnere, studievejledning eller debat. Timerne varetages på skift af skolens medarbejdere ogforedragsholdere eller kunstnere udefra.
• Timerne kan indeholde workshops eller foredrag med kunstnere som bagefter afholder koncert på skolen.
• Derudover kan der arrangeres foredrag om emner der ligger ud over den daglige undervisning.
• Internt kan timen bruges som supplement til emneuger, og til evaluering af gennemførte uger.

add_action( 'wp_footer', function() { ?>