Skip to content

 • 3 ugers fordybelsesforløb, baseret på videnstilegnelse, skabende arbejde og produktudvikling
 • Du har ikke dansk-, engelsk- og matematiktimer, men møder derimod fagene i de forskellige forløb
 • Vi arbejder i grupper og bruger dem som basis for faglig og personlig udvikling
 • Vi deltager i vores omverden med en lyst til at ville forstå, forandre og påvirke
 • Vi producerer alt fra podcasts til essays, fra events til installationskunst
 • Vi er filosofisk fordybelse og kreativ udfoldelse

OEX er en innovativ og aktiv 10. årgang, som gennem længere, sammenhængende undervisningsforløb, giver dig kompetencerne til at interagere med din omverden. Du bliver klædt på til at reflektere ud fra et humanistisk ståsted, hvor du tager ansvar for egne beslutninger, med henblik på, at ville forandre verden omkring dig. 

Eleverne om OEX:

Hvad er OEX?

I OEX har du ikke fagopdelt undervisning. Du har derimod fordybelsesforløb på tre ugers varighed. Dansk, matematik og engelsk indgår i forløbene, og derudover indgår der også elementer fra de gymnasiale fag; samfundsfag, psykologi og filosofi.

Du får erfaring med processtyring, teamdynamik, innovation og kreativitet, kritisk vidensindsamling og produktfremstilling. 

Det første semester planlægger lærerne, mens foråret planlægges sammen med dig og dine klassekammerater – og vi afslutter året med vores store fordybelsesprojekt.

Formålet med OEX:

I OEX arbejder vi ud fra en procesorienteret tankegang, som skaber tiden og rummet for faglig og kreativ fordybelse. Vi ønsker at give dig en ny ramme, hvor du kan udvikle dig fagligt og personligt, med nye mål i forhold til egen arbejdsadfærd og kompetencer.

Vi er interesserede i vores omverden, og sammen håber vi at du og dine klassekammerater er klar til at tage livtag med den, både gennem konkret samarbejde, men også gennem kreativ udfoldelse og filosofisk refleksion.

Vores forventninger til dig som vil gå i OEX:

 • Du er klar til ungdomsuddannelse, og du tror du kan få både fagligt og personligt gavn af at arbejde procesorienteret.
 • Du har lyst til læring, du vil gerne sætte dig selv i spil, du har lyst til at lære noget om dig selv og du kan lide at samarbejde med andre.
 • Du er indstillet på, at der ikke bliver givet karakterer, men at evaluering af dit arbejde og din indsats sker løbende via forskellige evalueringsformer.
 • Du er klar til at give den gas, springe ud i det ukendte, skabe noget nyt og være med til at designe dit eget skoleår.

Måske skal du ikke vælge OEX hvis:

 • Hvis du har faglige huller (særligt i engelsk eller matematik), du har brug for at få dækket, før du skal videre i en ungdomsuddannelse, skal du overveje OEZ i stedet, hvor der er mere fokus på det grundlæggende i de enkelte fag. 
 • Det samme gælder, hvis du har brug for tydelige rammer eller har svært ved at motivere dig selv.

Eksempler på projekter:

Herunder kan du se nogle af de projekter vi har lavet tidligere. Vi laver mest gruppeprojekter, men vi har også individuelle projekter og enkeltstående regnbueuger, hvor vi oftest har fokus på matematik og engelsk.

Utopia

Utopia er et samfundsfagligt projekt, som søger at beskrive den demokratiske virkelighed i Danmark gennem faglige tekster og videoer og derefter bruge denne viden som afsæt til at skabe et seks timers langt, politisk rollespil. Formålet er at opnå kendskab til demokratiske processer, træne perspektivskifte, iværksætte aktiv stillingtagen og lære at tage et medansvar for samfundets udvikling.

Gør gavn

I løbet af to uger beskæftiger OEX sig både med etik, filosofi og selve begrebet “at gøre gavn”. Hvad er det der gavner andre, hvorfor skal vi gøre – og ikke mindt; hvad kan vi gøre. Udover at arbejde teoretisk og filosofisk med emnet, så skulle eleverne også ud at gøre gavn i den virkelige verden. De designede deres eget projekt, ved at bruge visionsplakater og milepælsbeskrivelser, for at få designet en proces som første dem det ønskede sted hen. Så endnu en gang er verden blevet til et lidt bedre sted – og vi siger tak for indsatsen.

By Forfra

Projektet handler om at skabe fremtidens ungdomsboliger på vandet. At designe seks husbåde på maks. 200m2 i størrelsesforholdet 1:50, med plads til fire unge mennesker. Bådene indgår i et flydende fællesskab, hvilket vil sige at hele flåden er tænkt som et kollektiv, med husbådene forankret til hinanden. Samtidig er der stillet krav om bæredygtige løsninger i forhold til både økonomi, miljø og det sociale liv. OEX har taget udgangspunkt i virkelige tal og mål – og projektet repræsenterer derfor en plausibel og positiv fremtidsvision for ungdommen.

Vi er natur

Projektets overordnede mål at at give eleverne en forståelse for menneskets forhold til naturen. Igennem alle tider har mennesket været i et dynamisk forhold til naturen. Der har været perioder, hvor hele vores eksistensgrundlag afhang af naturen, men også perioder, hvor naturen blev fremmed og farlig. Lige nu lever vi i en tid, hvor vi igen begynder at få øjnene op for naturens betydning for mennesket. Især fordi at vi som art er medskyldige i en masseudryddelse af planter og dyr. Vi skal forstå naturen for at lære at passe på den, og vi skal passe på naturen for at vi kan fortsat kan leve på denne magiske planet vi kalder for jorden. 

Kom til kort

Projektets overordnede mål at at give en forståelse af hvilke “kort” vi lever efter, i både vores indre og ydre verden. Gennem samfundsfaglige, sociologiske og psykologiske vinkler, vil vi prøvet at give dig værktøjerne til at handle mere frit og autentisk. I forbindelse med vores læsning af bogen “utilstrækkelig”, skal vi se på hvilket samfund vi er en del af. Her kommer fokus til at være på de makrostrukturer der omgiver os; at vi har friheden til at gøre alt, men derved bliver ansvaret også lagt over på den enkelte – så hvis ikke vi lykkes, efter samfundets eller mediernes målestok, så er det vores egen skyld.

pOEXi_projektet

Gennem to uger har projektklassen arbejdet med poesi som optakt til musik- og lyrikprojektet. Vi læser både nutidig poesi og ældre, danske klassikere og beskæftiger os med hvordan poesien både er et sprog for øjnene, øerne og hjertet. Et mål er også at frisætte sproget fra grammatikken og genreforventningernes kasser, gennem blandt andet Oulipo, systemdigtning, konkretpoesi, fluksus og  ChatGPT-lyrik og andre eksperimenterende former. Det er der både kommet en udstilling og en lang række flotte tekster ud af!

Afgangsprojektet

Ud fra årets 8 projekter skal eleverne nu både skrive en problemorienteret opgave, de skal lave et produkt og lave en fremlæggelse for skolens øvrige elever. Vi beskæftiger os med den skriftlige fremstilling som også gør sig gældende på gymnasieniveau; at skrive redegørende, analyserende og konkluderende. Samtidig går vi efter en fermstilling af produkter som vidner om både æstetisk sans og håndværksmæssig kunnen – og sidst, men ikke mindst, en vedkommende fremlæggelse, som de selv kunne have lyst til at være publikum til.

Engelsk og matematik

I OEX er engelsk og matematik ikke en fast del af vores projekter, så for at vedligeholde de faglige evner, så er det ofte de to fag vi sætter fokus på i vores ‘regnbueuger’. Regnbueuger er enkeltuger, som ligger på samme tidspunkt som JAM-Ugerne i de øvrige 10. klasser. I regnbueugerne er det således mere klassisk undervisning i fagfaglige evner indenfor engelsk og matematik, med alt hvad det indebærer af at læse, atle, skrive og udregne opgaver.

Som elev i OEX deltager du selvfølgelig også i efterskolens fælles fag, som er ens for alle elever.

Fællesfag
I skemaet optræder fem fag som fællesfag. Det drejer sig om morgensang, fortælletimer, tematimer, idræt og fællessang. Fælles for de fem fag er, at alle eleverne har fagene samtidig og at fagene både styrker ånd, krop og sjæl.

Idræt

• Alle har idræt én gang om ugen i 90 min. – samtidig. Der er fem lærere tilknyttet idrætsteamet. Eleverne melder sig til bestemte aktiviteter i kortere perioder af skoleåret. I sommerhalvåret foregår det udendørs, mens vi lejer os ind i hallerne ved Gymnastikhøjskolen og Den frie Lærerskole om vinteren.
• Formålet med idrætsundervisningen er at give eleverne et bredt udbud af forskellige idrætsoplevelser, at øgekropsbevidstheden, at udvikle den enkelte elevs færdigheder inden for udvalgte discipliner og at lade eleven opleve glæden ved holdspil.
• På Ollerup Efterskole dyrker vi idræt på et plan, hvor motion og fair play er væsentlige elementer.

Morgensang og fortælletimer

 • Der er morgensang fire gange om ugen. Til morgensang synges der sange fra den blå højskolesangborg og så får eleverne en præsentation af noget kulturelt, musikalsk eller aktuelt fra verden omkring skolen – og til sidst gennemgås dagens gang/ændringer af skolens viceforstander.
 • Der er også en fortælletime hver uge. I fortælletimerne er det en lærer eller forstanderen, som fortæller, og eleverne som lytter.
 • Emnerne vælges fra det historiske, mytologiske, litterære eller musikalske univers. Der lægges vægt på, at fortælleren og de lyttende i fællesskab opbygger en intens atmosfære omkring fortællingen, og at denne stemning sammen med fortællingens indhold bliver oplevelser, som sætter sig spor i elevernes bevidsthed.

Fællessang

• Fællessang slutter ugen af. I løbet af de 45 min., lektionen varer, når vi at synge omkring 10 sange. Sangene ledsages af en kort introduktion, hvor sangens historie fortælles og detbegrundes, hvorfor vi skal synge den.
• Repertoiret har sit naturlige udgangspunk i Højskolesangbogen, men der suppleres undertiden med en sangmappe med andre sange.
• I løbet af skoleåret opbygger hvert hold sit eget sangrepertoire. Kendskabet til danske sange bliver stort og udbygges ved de daglige morgensamlinger.

Tematime

• Tematimerne er en ramme om en udvidet fortælling, et møde med optrædende kunstnere, studievejledning eller debat. Timerne varetages på skift af skolens medarbejdere ogforedragsholdere eller kunstnere udefra.
• Timerne kan indeholde workshops eller foredrag med kunstnere som bagefter afholder koncert på skolen.
• Derudover kan der arrangeres foredrag om emner der ligger ud over den daglige undervisning.
• Internt kan timen bruges som supplement til emneuger, og til evaluering af gennemførte uger.