skip to Main Content

 • Projektbaseret undervisning
 • Innovation gennem samarbejde
 • Multimodale kompetencer
 • Besøg i lokalsamfundet
 • Dynamisk skema hver uge

OEX er efterskolens projektklasse. Her har du ikke dansk, matematik og engelsk, du har derimod varierende projekter på 2-3 ugers varighed. Du får erfaring med projektstyring, teamdynamik, innovation og kreativitet, kritisk vidensindsamling og produktfremstilling. Det første semester planlægger lærerne, mens foråret planlægges sammen med dig og dine klassekammerater – og vi afslutter året med vores store afgangsprojekt. 

Hvad er OEX?

OEX er en projektorienteret og prøvefri klasse, som svarer til folkeskolens 10. skoleår. Man skal bide mærke i at klassen netop er en 10. årgang, og ikke en 10. klasse. Som elev får man altså ikke et FP10-afgangsbevis som i efterskolens øvrige 10. klasser, men et derimod “OEX -Bevis”, der ikke formelt kvalificerer til de gymnasiale uddannelser – men vores erfaring er at eleverne uproblematisk optages på gymnasierne via en evt. optagelsesprøve. Visse ungdomsuddannelser, som f.eks. Flow i Odense, kræver omvendt 10. årgang, fremfor en 10. klasse.

Klassen har maks. plads til 28 elever og min. 16 elever.

Formålet med OEX:

 • I OEX arbejder vi ud fra en projektorienteret tankegang, som gennem afsluttede forløb/projekter arbejder med processer og faglig fordybelse, for at få et øget fokus på optagelse og gennemførelse af ungdomsuddannelse (studieparathed).
 • Vi ønsker at give eleven en ny ramme at udvikle sig i fagligt, med nye mål i forhold til egen arbejdsadfærd og kompetencer.

Vores forventninger til dig som vil gå i OEX:

 • Du er klar til ungdomsuddannelse, og du tror du kan få både fagligt og personligt gavn af at arbejde projektorienteret.
 • Du kan tåle at modtage saglig kritik, og du har lyst til at forbedre det, der ikke er godt  nok.
  Du har lyst til læring, du vil gerne sætte dig selv i spil, du har lyst til at lære noget om dig selv og du kan lide at samarbejde med andre.
 • Du er indstillet på, at der ikke bliver givet karakterer, men at evaluering af dit arbejde og indsats sker løbende via forskellige evalueringsformer.
 • Du er klar til at give den gas, springe ud i det ukendte, skabe noget nyt og være med til at designe dit eget skoleår.

Tidligere projekter:

Herunder kan du se nogle af de projekter vi har lavet tidligere. Vi laver mest gruppeprojekter, men vi har også individuelle projekter, engelskuger og fagdage undervejs.

Som elev i OEX deltager du selvfølgelig også i efterskolens fælles fag, som er ens for alle elever.

Fællesfag
I skemaet optræder fem fag som fællesfag. Det drejer sig om morgensang, fortælletimer, tematimer, idræt og fællessang. Fælles for de fem fag er, at alle eleverne har fagene samtidig og at fagene både styrker ånd, krop og sjæl.

Idræt

Idræt

• Alle har idræt én gang om ugen i 90 min. – samtidig. Der er fem lærere tilknyttet idrætsteamet. Eleverne melder sig til bestemte aktiviteter i kortere perioder af skoleåret. I sommerhalvåret foregår det udendørs, mens vi lejer os ind i hallerne ved Gymnastikhøjskolen og Den frie Lærerskole om vinteren.
• Formålet med idrætsundervisningen er at give eleverne et bredt udbud af forskellige idrætsoplevelser, at øgekropsbevidstheden, at udvikle den enkelte elevs færdigheder inden for udvalgte discipliner og at lade eleven opleve glæden ved holdspil.
• På Ollerup Efterskole dyrker vi idræt på et plan, hvor motion og fair play er væsentlige elementer.

Morgensang Og Fortælletimer

Morgensang og fortælletimer

 • Der er morgensang fire gange om ugen. Til morgensang synges der sange fra den blå højskolesangborg og så får eleverne en præsentation af noget kulturelt, musikalsk eller aktuelt fra verden omkring skolen – og til sidst gennemgås dagens gang/ændringer af skolens viceforstander.
 • Der er også en fortælletime hver uge. I fortælletimerne er det en lærer eller forstanderen, som fortæller, og eleverne som lytter.
 • Emnerne vælges fra det historiske, mytologiske, litterære eller musikalske univers. Der lægges vægt på, at fortælleren og de lyttende i fællesskab opbygger en intens atmosfære omkring fortællingen, og at denne stemning sammen med fortællingens indhold bliver oplevelser, som sætter sig spor i elevernes bevidsthed.
Fællessang

Fællessang

• Fællessang slutter ugen af. I løbet af de 45 min., lektionen varer, når vi at synge omkring 10 sange. Sangene ledsages af en kort introduktion, hvor sangens historie fortælles og detbegrundes, hvorfor vi skal synge den.
• Repertoiret har sit naturlige udgangspunk i Højskolesangbogen, men der suppleres undertiden med en sangmappe med andre sange.
• I løbet af skoleåret opbygger hvert hold sit eget sangrepertoire. Kendskabet til danske sange bliver stort og udbygges ved de daglige morgensamlinger.

Tematime

Tematime

• Tematimerne er en ramme om en udvidet fortælling, et møde med optrædende kunstnere, studievejledning eller debat. Timerne varetages på skift af skolens medarbejdere ogforedragsholdere eller kunstnere udefra.
• Timerne kan indeholde workshops eller foredrag med kunstnere som bagefter afholder koncert på skolen.
• Derudover kan der arrangeres foredrag om emner der ligger ud over den daglige undervisning.
• Internt kan timen bruges som supplement til emneuger, og til evaluering af gennemførte uger.

add_action( 'wp_footer', function() { ?>