Skip to content

  • Sammenlæst klasse, med elever fra både 9. og 10. klassetrin
  • Skiftevis tre ugers fagopdelt undervisning og en JAM-uge
  • JAM-uger indeholder kreativ udfoldelse og faglig fordybelse
  • Mange forskellige udtryksformer
  • Personlig- og faglig udvikling

OEZ er en kreativ 9. og 10. årgang, der ønsker at udvikle elevernes faglige, kunstneriske og sociale evner og kompetencer. Undervisningen veksler mellem to forskellige strukturer. Faguger i tre sammenhængende uger hvor fagene dansk, matematik og engelsk optræder i et ‘klassisk’ skema og derefter en efterfølgende JAM-Uge. Læs mere herunder.

Eleverne om OEZ

I OEZ møder du fagopdelt undervisning i dansk, matematik og engelsk i perioder à cirka tre uger, der hver gang efterfølges af en såkaldt JAM-uge.

JAM-ugerne kan have karakter af noget skabende, af noget projekt- eller emneorienteret, og der kan også være tale om en fagfaglig fordybelsesuge. Nogle gange vil du opleve, at de tre fagopdelte uger leder op til JAM-ugen og andre gange er de uafhængige af hinanden.

Du kan ligeledes vælge Cambridge engelsk og gå op til den internationale Cambridge eksamen.

Undervisningen i OEZ

Du får i løbet af året fire afleveringer i hvert fag, så du kan udvikle og dygtiggøre dig skriftligt. Der vil undervejs være træning i mundtlig præsentation, så du skærper dine færdigheder til fx mundtlige prøver i dit videre uddannelsesforløb.

OEZ afsluttes med en større afgangsopgave i to fag, som du selv vælger. Opgaven, der er inspireret af ungdomsuddannelsernes opgaveformer, suppleres med et skabende produkt og forsvares mundtligt. Derudover skal de elever, som går i 9. klasse, til den nationale optagelsesprøve for ungdomsuddannelserne.

Når du vælger OEZ, kan du vælge at tage engelsk på højt niveau kombineret med en international eksamen i Cambridge-engelsk. Du kan ligeledes vælge tysk, fransk fysik og kemi, der udbydes som tilvalgsfag.. Du kan læse mere om Cambridge her.

9. klasse i OEZ

Det er også muligt at tage 9. klasse på Ollerup Efterskole. Hvis du er 9. klasses elev, så går du i en klasse sammen med eleverne på 10. årgang og modtager den samme undervisning. Der vil dog være forløb, hvor du som 9. klasse laver noget andet, det kan være i brobygning, hvor 10. klasse er afsted og du i stedet har en uge med kulturfag (historie, religion og samfundsfag) eller særlige forløb i forårssemestret, som har fokus på optagelsesprøven til ungdomsuddannelserne.

 

Mulighed for Cambridge-engelsk, tysk, fransk og fysik & kemi.

Når du vælger OEZ, kan du vælge at tage engelsk på højt niveau kombineret med en international eksamen i Cambridge-engelsk.

Du kan ligeledes vælge tysk, fransk fysik og kemi, der udbydes som tilvalgsfag.. Du kan læse mere om Cambridge her.

Eksempler på forløb i undervisningen

Dansk: Ungdom / Installationskunst

Vi dykker ned i den smukke, hårde, kraftfulde, sårbare, forvirrende og vilde tid i et menneskes liv. Vi forholder os til hvordan det er at sige farvel til barndommen og snart goddag til voksenlivet – og hvordan det er at befinde sig lige imellem de to. Vi beskæftiger os med både det sårbare og det powerfulde. Med usikkerheder og drømme. Eleverne oplever at blive spejlet i både hinanden og i fagets tekster. Afslutningsvis udtrykker eleverne sig om temaet gennem et installationskunstværk.  

Input: Punkfilm, taler til ungdommen, billedkunst, podcast, samtaler.   

Output: Installationskunst. Udstilling for alle skolens elever.

Engelsk: Protest!

Gennem fag- og nyhedsartikler, lyrik, dokumentarfilm, protest-manifester, kortfilm, TED talks og film har eleverne opdaget en verden af politiske protestbevægelser og protestsange.

Vi arbejder med forståelse for anvendelse af retoriske greb i relation til genrerne spoken word, protestsange og taler. Vi belyser emner som  Musikhistorisk gennemgang af protestsange i USA, indsigt i musikindustriens udvikling gennem de sidste 25 år, Civil Rights movement, Men in Black, Anti-globalisation movement, Women’s suffrage og mange andre.

Forløbet kulminerer med, at eleverne selv skaber enten en tale eller en sang med rod i egen indignation.

JAM-Uge om sorg

Eleverne arbejder med forløbet “Sorg” og læser kortprosaromanen “På Bornholm må man græde overalt”. Undervejs er der et foredrag med forfatteren til romanen. Der arbejdes desuden med noveller, digte, pressefotos og kronikker. 

I JAM-ugen skaber eleverne værker bestående af billedmontager og kortprosatekster – med inspiration fra malerier af Frida Kahlo og Michael Kvium. 

Forløbet kulminerer med en udstilling af alle elevernes værker – alle skolens elever samt forældre inviteres til udstillingen.

JAM-uge: By forfra / matematik

I matematik arbejder eleverne med projektet “By Forfra” – med besøg i Den Selvforsynende Landsby” på Sydfyn, kreativt arbejde med bygning af husmodeller, udregninger, 3D – og udstilling og præsentation af projektet.

JAM-uge: Film

Eleverne i OEZ-klasserne arbejder en hel uge med kortfilmproduktion. Der arbejdes med forskellige benspænd, og elever skriver selv manuskript, spiller rollerne, laver musik, optager og redigerer. De laver desuden filmplakater. 

Forløbet kulminerer med en Filmgalla, hvor alle film vises for hele skolen, og der uddeles forskellige priser: Bedste hovedrolle, Bedste musik, Bedste klipning osv.  

JAM-uge: Podcast

Forløb: “Kærlighed/Love”: Kreativt produkt: Podcast på engelsk. 

Eleverne arbejder med temaet “Kærlighed” i dansk og “Love” i engelsk i et forløb af 3-4 ugers varighed. Der arbejdes med noveller, artikler, digte, film, dokumentar, podcasts og malerier.

Eleverne skriver filmanmeldelser, digte, kortprosa og debatindlæg. 

Temaet afsluttes med en JAM-uge, hvor eleverne selv producerer podcasts på engelsk med temaet “Love”. Underemnerne er bl.a. “My love for noncommercial music”, “Christmas love”, “Illicit attraction” og “The sounds of love music”. 

Efterfølgende inviteres alle skolens elever en aften til “Silent Podcast”, hvor de i stilhed lytter til podcast’ene individuelt.

Afgangsprøve i OEZ

Eleven vælger to af sine boglige fag fra skoleåret, som bliver omdrejningspunkt i opgaven. Derefter arbejder eleven med et selvvalgt videns- og problemfelt indenfor disse to fag og udarbejder et relevant produkt – analogt eller digitalt -, en vedkommende præsentation og en rapport.

Produktet skal udarbejdes med inspiration i de skabende produkttyper, som eleverne har mødt i årets løb i JAM ugerne (fx podcast, kortfilm, performance-kunst, kortprosa, osv).

Formålet med processen og opgaven er at øve kompetencer som projektstyring, de taksonomiske niveauer (redegørelse, analyse og diskussion), at koble viden fra to fag og at anvende de værktøjer, som er lært i løbet af skoleåret.

På 10. årgang deltager du selvfølgelig også i efterskolens fælles fag, som er ens for alle elever.

Fællesfag
I skemaet optræder fem fag som fællesfag. Det drejer sig om morgensang, fortælletimer, tematimer, idræt og fællessang. Fælles for de fem fag er, at alle eleverne har fagene samtidig og at fagene både styrker ånd, krop og sjæl.

Idræt

• Alle har idræt én gang om ugen i 90 min. – samtidig. Der er fem lærere tilknyttet idrætsteamet. Eleverne melder sig til bestemte aktiviteter i kortere perioder af skoleåret. I sommerhalvåret foregår det udendørs, mens vi lejer os ind i hallerne ved Gymnastikhøjskolen og Den frie Lærerskole om vinteren.
• Formålet med idrætsundervisningen er at give eleverne et bredt udbud af forskellige idrætsoplevelser, at øgekropsbevidstheden, at udvikle den enkelte elevs færdigheder inden for udvalgte discipliner og at lade eleven opleve glæden ved holdspil.
• På Ollerup Efterskole dyrker vi idræt på et plan, hvor motion og fair play er væsentlige elementer.

Morgensang og fortælletimer

  • Der er morgensang fire gange om ugen. Til morgensang synges der sange fra den blå højskolesangborg og så får eleverne en præsentation af noget kulturelt, musikalsk eller aktuelt fra verden omkring skolen – og til sidst gennemgås dagens gang/ændringer af skolens viceforstander.
  • Der er også en fortælletime hver uge. I fortælletimerne er det en lærer eller forstanderen, som fortæller, og eleverne som lytter.
  • Emnerne vælges fra det historiske, mytologiske, litterære eller musikalske univers. Der lægges vægt på, at fortælleren og de lyttende i fællesskab opbygger en intens atmosfære omkring fortællingen, og at denne stemning sammen med fortællingens indhold bliver oplevelser, som sætter sig spor i elevernes bevidsthed.

Fællessang

• Fællessang slutter ugen af. I løbet af de 45 min., lektionen varer, når vi at synge omkring 10 sange. Sangene ledsages af en kort introduktion, hvor sangens historie fortælles og detbegrundes, hvorfor vi skal synge den.
• Repertoiret har sit naturlige udgangspunk i Højskolesangbogen, men der suppleres undertiden med en sangmappe med andre sange.
• I løbet af skoleåret opbygger hvert hold sit eget sangrepertoire. Kendskabet til danske sange bliver stort og udbygges ved de daglige morgensamlinger.

Tematime

• Tematimerne er en ramme om en udvidet fortælling, et møde med optrædende kunstnere, studievejledning eller debat. Timerne varetages på skift af skolens medarbejdere ogforedragsholdere eller kunstnere udefra.
• Timerne kan indeholde workshops eller foredrag med kunstnere som bagefter afholder koncert på skolen.
• Derudover kan der arrangeres foredrag om emner der ligger ud over den daglige undervisning.
• Internt kan timen bruges som supplement til emneuger, og til evaluering af gennemførte uger.