skip to Main Content

 • Skiftevis 2 – 3 uger fagopdelt undervisning og 1-2 “skaberuger”
 • Kunstnerisk og kreativ udfoldelse
 • Faglig fordybelse
 • Mange forskellige udtryksformer
 • Personlig- og faglig udvikling

OEZ er en kreativ klasse, der ønsker at udvikle elevernes faglige, kunstneriske og sociale evner og kompetencer. Undervisningen veksler mellem to forskellige strukturer:
Faguger: 2-3 uger hvor fagene dansk, matematik og engelsk optræder i et ‘klassisk’ skema.
Skaberuger: 1-2 efterfølgende uger hvor eleverne omsætter deres faglige viden og personlige budskaber gennem kunstneriske udtryksformer, hvor der ikke er andet på skemaet end produktionen af disse. Udtryksformerne kan være alt fra performance art til podcast, fra videokunst til bevægelse. I foråret får du mulighed for at vælge Cambridge engelsk 1½ time om ugen og gå op til den internationale Cambridge eksamen.

Vi anser de kreative og boglige fag for at være ligestillede. Vi ønsker at den enkelte oplever at blive udfordret, inspireret og støttet i sin opdagelse af interessefelter, kunstneriske udtryk og talenter.  Vi arbejder skiftevis individuelt og i grupper. Herigennem udvikler eleven både kompetencer indenfor samarbejde og selvstændighed. 

“Menneskelige ressourcer er som naturressourcer; de er ofte dybt begravet. Du bliver nødt til at lede efter dem. De ligger ikke bare og flyder på overfladen. Du må skabe de rette betingelser for at de kan opdages” 

– Frit oversat efter Sir Ken Robinson

Dette citat er en af klassens kerneværdier. De fleste (unge) mennesker kender kun deres eget potentiale på overfladen. Vi ønsker at eleverne gennem faglig og kunstnerisk fordybelse bliver klogere på sig selv, hinanden og verden. Vi ønsker at skabe et undervisningsmiljø hvor det at afprøve vilde idéer og kaste sig ud på dybt vand bliver en sjov og spændende udfordring, hvor det at fejle bliver anset for at være en naturlig, ufarlig og interessant del af processen. 

I enkelte forløb kommer vi til at arbejde sammen med andre klasser på skolen.

Vores formål

At imødekomme og dyrke den kreativitet og skaberkraft som findes i ethvert menneske. 

At  vedligeholde og udvikle den faglige læring – når  eleverne gennem faglig dygtiggørelse og nysgerrighed,  får  øje på hvordan det vi lærer kan bruges i praksis,  praktisk og kreativt.

At skabe betingelser for at eleven udvikler sig til et selvstændigt, åbent og frit tænkende menneske.

At tænde elevens indre ild og motivation.

At være lydhøre overfor hvad hjernen såvel som hjertet siger og -vil.

Vores forventninger til dig

 • Du er klar til at lære på en kreativ måde, men har samtidig lyst til  genkendelighed fra den struktur du tidligere har mødt i skolen.
 • Du har lyst til at udforske både boglige og kunstneriske fag. 
 • Du har lyst til at forholde dig til dig selv og din omverden med en nysgerrig og åben tilgang.
 • Du har lyst til at give den gas og udfolde dig på mange forskellige måder.

 

Eksempler på forløb i undervisningen…

Krop:  2 – 3 faguger:

Der arbejdes der med temaet “Kroppen” 

Matematik, fysik og biologi: Krop og ernæring.

Dansk og engelsk: Fx emner som skam, iscenesættelse, perfekthedskultur og lign. 

1 skaberuge: 

I skaberugen bruger eleverne indholdet fra fagugerne i deres arbejde med  installationskunst, som præsenteres på en udstilling – på skolen eller et andet sted.  

By Forfra: 

Et forløb der involverer matematik og samfundsfag. Med udgangspunkt i anderledes boformer i lokalsamfundet, undersøger vi hvordan en bæredygtig fremtid kunne se ud. Hvordan kan vi skabe ungdomsboliger der understøtter alle tre bæredygtigheder (social, økonomisk og miljø)? Vi skaber arkitekttegninger i størrelsesforholdet 1:20, lærer om 3D print og printer selv, bygger modeller og beskriver vores vision for fremtiden.

I 10. klasse deltager du selvfølgelig også i efterskolens fælles fag, som er ens for alle elever.

Fællesfag
I skemaet optræder fem fag som fællesfag. Det drejer sig om morgensang, fortælletimer, tematimer, idræt og fællessang. Fælles for de fem fag er, at alle eleverne har fagene samtidig og at fagene både styrker ånd, krop og sjæl.

Idræt

Idræt

• Alle har idræt én gang om ugen i 90 min. – samtidig. Der er fem lærere tilknyttet idrætsteamet. Eleverne melder sig til bestemte aktiviteter i kortere perioder af skoleåret. I sommerhalvåret foregår det udendørs, mens vi lejer os ind i hallerne ved Gymnastikhøjskolen og Den frie Lærerskole om vinteren.
• Formålet med idrætsundervisningen er at give eleverne et bredt udbud af forskellige idrætsoplevelser, at øgekropsbevidstheden, at udvikle den enkelte elevs færdigheder inden for udvalgte discipliner og at lade eleven opleve glæden ved holdspil.
• På Ollerup Efterskole dyrker vi idræt på et plan, hvor motion og fair play er væsentlige elementer.

Morgensang Og Fortælletimer

Morgensang og fortælletimer

 • Der er morgensang fire gange om ugen. Til morgensang synges der sange fra den blå højskolesangborg og så får eleverne en præsentation af noget kulturelt, musikalsk eller aktuelt fra verden omkring skolen – og til sidst gennemgås dagens gang/ændringer af skolens viceforstander.
 • Der er også en fortælletime hver uge. I fortælletimerne er det en lærer eller forstanderen, som fortæller, og eleverne som lytter.
 • Emnerne vælges fra det historiske, mytologiske, litterære eller musikalske univers. Der lægges vægt på, at fortælleren og de lyttende i fællesskab opbygger en intens atmosfære omkring fortællingen, og at denne stemning sammen med fortællingens indhold bliver oplevelser, som sætter sig spor i elevernes bevidsthed.
Fællessang

Fællessang

• Fællessang slutter ugen af. I løbet af de 45 min., lektionen varer, når vi at synge omkring 10 sange. Sangene ledsages af en kort introduktion, hvor sangens historie fortælles og detbegrundes, hvorfor vi skal synge den.
• Repertoiret har sit naturlige udgangspunk i Højskolesangbogen, men der suppleres undertiden med en sangmappe med andre sange.
• I løbet af skoleåret opbygger hvert hold sit eget sangrepertoire. Kendskabet til danske sange bliver stort og udbygges ved de daglige morgensamlinger.

Tematime

Tematime

• Tematimerne er en ramme om en udvidet fortælling, et møde med optrædende kunstnere, studievejledning eller debat. Timerne varetages på skift af skolens medarbejdere ogforedragsholdere eller kunstnere udefra.
• Timerne kan indeholde workshops eller foredrag med kunstnere som bagefter afholder koncert på skolen.
• Derudover kan der arrangeres foredrag om emner der ligger ud over den daglige undervisning.
• Internt kan timen bruges som supplement til emneuger, og til evaluering af gennemførte uger.

add_action( 'wp_footer', function() { ?>