Skip to content

Optagelse på Ollerup Efterskole

Vi starter med at optage elever tre år før skolestart.

For at blive optaget på Ollerup Efterskole skal I først besøge skolen og derefter sende en tilmelding.

Besøg sker på besøgsdage:

Efterskolernes dag og aften (Tilmelding til disse arrangementer er ikke nødvendig)

Øvrige besøgsdage fremgår under fanen ”Bliv elev på OE” – klik her.

Det er vigtigt, at såvel kommende elev som forældre finder skolens samværsregler både gode og rimelige – læs samværsreglerne her.

Tilmelding sker via hjemmesiden under fanen “Bliv elev” (øverst på hjemmesiden, klik her)

Besøg efterskolen først – send tilmelding herefter

Når I har besøgt skolen, sender I en tilmelding. Herefter får I hurtigst muligt besked om eleven kan optages eller kommer på venteliste. Hvis eleven kan optages skal I bekræfte, at I ønsker pladsen samt indbetale 1. rate af optagelsesgebyret (1000 kr.). Den 2. rate (1000 kr.) opkræves ca. 1 år før skolestart. Optages eleven efter august året før skolestart indbetales hele optagelsesgebyret (2000 kr.). Beløbet indgår ikke i skolepengene og tilbagebetales ikke ved framelding.

Udenlandske elever

Ring til os, hvis et besøg er vanskeligt pga bopæl i udlandet – så laver vi en individuel aftale i stedet.

Rækkefølge for optagelse

Eleverne optages i hovedreglen i den rækkefølge de tilmeldes. Dog gælder det at skolen i sammensætningen af de enkelte årgange bestræber sig på at få et elevhold, som fordeler sig på en mulig klassedeling. En ligelig fordeling mellem drenge og piger tilstræbes. Endvidere tages udgangspunkt i en fordeling på forskellige musikinstrumenter og musikinteresser, så der med et elevhold kan skabes et mangfoldigt musikliv.

Efter optagelse

I januar/februar måned inden skolestart indhenter skolen oplysninger til brug for beregning af elevstøtte. Her indhenter vi også oplysninger om forhold af mulig betydning for efterskoleopholdet. Her fremsendes også en skolekontrakt til underskrivelse. Skolekontrakten angår økonomi i forbindelse med opholdet, herunder eventuel afbrydelse, samværsregler og diverse samtykker.

I marts/april måned inden skolestart indkaldes det kommende hold til “nye elevers dag”. I forbindelse med denne dag holder vi individuelle samtaler, hvor der gensidigt er mulighed for at drøfte både forventninger og eventuelle bekymringer.

Venteliste

Det koster ikke noget at stå på skolens venteliste. Vi beder til gengæld om, at man hurtigst muligt giver skolen besked, hvis man ikke længere er interesseret i en plads på ventelisten.

Det skal bemærkes, at mange har tilmeldt sig flere skoler og viser sig ikke at være interesserede, når vi henvender os om en mulig plads. Derfor skal man ikke lade sig afskrække af det store antal tilmeldte. Hvert år optages enkelte elever, som tilmeldes på et forholdsvist sent tidspunkt.

Det skal derudover bemærkes at elever der spiller messinginstrumenter, strygere og træblæsere (fløjte, saxofon, obo, fagot, klarinet) er meget velkomne på listen.

Økonomi

OBS! Vi gør opmærksom på at vi på Ollerup Efterskole arbejder ud fra en “Totalpris“. Det betyder at du som forælder kan forvente at ugeprisen dækker ALLE udgifter, også ugentlig soloundervisning, i forbindelse med opholdet. Det eneste du skal beregne ud over ugeprisen, er elevens udgifter til evt. lommepenge og transport til og fra skolen. Vi håber at denne bevidste prispolitik kan være med til at gøre beslutningen endnu nemmere for dig som forælder.

Ugeprisen før statstilskud er i skoleåret:

2023-2024 kr. 2.975,00
2024-2025 kr. 3.025,00

 • Skolepengene opkræves i 12 rater månedsvis med betaling senest d. 5. i måneden. Første rate forfalder 5. juni inden skolestart, 2 rate forfalder 5. august. Sidste rate betales 5. juni i skoleåret.
 • Der tages forbehold for prisstigninger begrundet i ændringer af tilskudslovgivningen og/eller prisudviklingen. Skolen fremsender før skoleårets start skema til ansøgning om statsstøtte.
 • Ugeprisen dækkes af forældrene og staten.
 • Statstilskuddet beregnes på grundlag af husstandens samlede indkomst i kalenderåret 2 år før efterskoleåret. Indkomsten reduceres med et beløb på ca. 38.000 for hvert hjemmeboende barn i husstanden, som er under 18 år. Fastsættelse af statsstøttesatser og søskendereduktion sker hvert år i forbindelse med vedtagelsen af finansloven.
 • Hvert år udarbejder vi en oversigt over priser efter statstilskud – beregnet efter husstandsindkomsten to år tilbage. Hent oversigten her.
 • Hvis en familie har svært ved at betale et efterskoleophold, er der blandt andet mulighed for at søge om lokal efterskolestøtte eller et stipendium. Læs mere her

Se gerne efterskoleforeningens beregningsmodel – klik her.

Økonomiske betingelser ved optagelse:

 • Såfremt eleven/forældrene framelder efterskoleopholdet tidligere end 1. juni opkræves
  ikke skolepenge eller udmeldelsesgebyr. Tilmeldingsgebyret tilbagebetales ikke.
 • Ved framelding efter 1. juni, men inden skolestart, er Ollerup Efterskole berettiget til at
  opkræve et udmeldelsesgebyr på 2.500 kr
 • Ved framelding / udeblivelse på ankomstdagen er Ollerup Efterskole berettiget til at
  opkræve kr. 18.000,- svarende til 4 ugers skolepenge samt mistet stats- og
  taksametertilskud.
 • Ifølge Efterskoleloven har vi pligt til at udmelde en elev ved midlertidig afbrydelse af skoleopholdet, eksempelvis i forbindelse med privat ferierejse uden for skolens ferier. Da dette er forbundet med et økonomisk tab for skolen, opkræver vi skolepenge uden fradrag for statsstøtte og mistet taxameter-tilskud svarende til længden af afbrydelsen. For fravær i skoleåret 2023-2024 vil det ugentlige beløb andrage kr. 4.500,00.
 • Ved afbrydelse af opholdet inden for 14 dage efter skolestart betales kr. 18.000,00 svarende til
  svarende til 4 ugers skolepenge samt mistet stats- og taksametertilskud.
 • Hvis eleven/forældrene afbryder opholdet efter 14 dage efter skolestart, eller ved ophør af
  samarbejdet som følge af brud på samarbejdsaftalen, er skolen berettiget til at opkræve kr. 11.900
  svarende til 4 ugers skolepenge uden fradrag for statsstøtte.
 • I forbindelse med afbrydelse / framelding af efterskoleopholdet, vil Ollerup Efterskole senest 14
  dage efter afbrydelsen fremsende en endelig betalingsopgørelse.