Skip to content

På Ollerup Efterskole har vi en prøvefri 9. klasse (OE9) som du kan læse om ved at følge dette link, vi har tre 10. klasser (OE10) som du kan læse om herunder og så har vi vores prøvefri og projektorienterede 10. årgang, (OEX), som du kan læse om via dette link.

Udover den daglige musikundervisning (som alle efterskolens elever modtager), så modtager du i OE10 også undervisning i de fag du kender fra dit tidligere skoleforløb.  På Ollerup Efterskole stræber vi efter at skabe et læringsrum for dig, som både er fagligt udfordrende og inspirerende. Vi bruger Google Apps som vores primære platform, og sørger for at lægge et skema, som giver mulighed for at lave undervisning på tværs af alle klasser. Vi prøver også at få brugt vores lokalområde i undervisningen og ser blandt andet cooperative learning som en af de ting der kan være med til at give en indholdsrig og afvekslende undervisning.

På Ollerup Efterskole er følgende boglige fag obligatoriske:

 • Dansk
 • Engelsk
 • Matematik

For elever i 9. klasse endvidere:

 • Fysik
 • Tysk/fransk
 • Biologi
 • Geografi
 • Samfundsfag
 • Kristendomskundskab
 • Historie

Elever i 10. klasse kan vælge fysik samt tysk eller fransk. Franskundervisning forudsætter mindst 2 års forudgående undervisning i faget. Undervisningen i “de almindelige skolefag” forbereder eleverne til folkeskolens afgangsprøve og 10. kl. prøven, og den foregår klassedelt med ca. 22 elever i hver klasse.

Ud over boglige fag er følgende fag obligatoriske for både 9. og 10 klasse:

 • Idræt
 • Kor
 • Musikteori
 • Fortælletimer/tematimer
 • Fællessang

Lærerne på OE vil noget med dig og vi elsker at lave skole sammen med eleverne, og ikke for eleverne. Det er her du møder nye lærere som ser dig som studerende fremfor elev, og vi glæder os til at komme ud over stepperne og finde ud af hvad vi kan i en fælles faglig forundring og forandring. Samarbejdet mellem lærerne trives på efterskolen og det vil du også kunne mærke i timerne. Du kan herunder læse om formålet for de enkelte fag.

Dansk

Faget dansk figurerer på ugeskemaet tre dage om ugen.
Hver gang undervises i en dobbeltlektion på 90 minutter. Skolens fem dansklærere indgår i et tæt samarbejde omkring planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen.

Formålet med dansk på OE, er…

 • At du oplever faget som et spændende forum med debat og alsidige oplevelser, der giver diglyst til at udnytte og udvikle dine udtryksmuligheder i spændingsfeltet mellem norm ogpersonlighed.
 • At videre udvikle dit kendskab til litteratur i vid forstand gennem oplevelser, refleksioner og kompetenceudvikling.
 • At du oplever, at enhver har et sprog (her menes mundtligt og skriftligt), som er anvendeligttil samtale, performance, kontakt og kommunikationen med andre.
 • At forbedre, udvikle og udvide dit sprog og sprogbegreber.
 • At fremme din forståelse af sproget og dets historiske og kulturelle rødder, samt dets betydning og form i nutiden, herunder kanonforfattere.
 • At lære dig at gøre brug af diverse redskaber og værktøjer (ordbøger, leksikon, computere,internet, analysemodeller o.s.v.)
 • At øge den enkelte elevs lyst til at bruge sproget i dets brede form.
 • At udvikle din evne til at skabe og bruge sproget såvel verbalt som non-verbalt, således at det kan blive et dækkende udtryk for tankerfølelser og holdninger.
 • At lære dig værdien af samarbejde og gensidig respekt og forståelse.
 • At forberede eleverne til Folkeskolens Afgangsprøve og 10. kl. prøven.

Indholdet i danskundervisningen kan byde på ting som poetry slam, simultan opgaveløsning,kortfilmsproduktion, radioteater, klassiker læsning, grammatisk opkvalificering, novelleskrivning, rolleteater og meget mere…

Matematik

Faget matematik figurerer på ugeskemaet to dage om ugen. Hver gang undervises i en dobbeltlektion på 90 minutter.

Formålet med matematikundervisningen er

 • at forberede dig til Folkeskolens Afgangsprøve og 10. kl. prøven
 • at du bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold
 • at du opbygger en matematisk viden og kunnen ud fra egne forudsætninger
 • at du selvstændigt og i fællesskab erfarer, at matematik både er et redskab til problemløsning og et kreativt fag.
 • at give dig mulighed for indlevelse og fremme deres fantasi og nysgerrighed
 • at du oplever og erkender matematikkens rolle i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng.

Engelsk

Faget engelsk figurerer på ugeskemaet to dage om ugen. Hver gang undervises i en dobbeltlektion på 90 minutter.

Skolens engelsklærere indgår i et tæt samarbejde omkring planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen.

Formålet med engelskundervisningen er:

 • at forberede dig til Folkeskolens Afgangsprøve og 10. kl. prøven
 • at udvikle glæde og bevidsthed om sprog
 • at du tilegner dig færdigheder, så du kan udtrykke dig på engelsk
 • at du oplever sprogets mange facetter og muligheder og får udvidet dit ordforråd, så du kan bruge sproget som kommunikationsmiddel både mundtligt og skriftligt
 • at give dig kendskab til kultur og livsbetingelser i de engelsktalende lande
 • at udvikle din medansvarlighed for læring.
Læs om Cambridge engelsk her

Fysik

Faget fysik figurerer for den enkelte elev på ugeskemaet én gang om ugen. Hver gang undervises i en dobbeltlektion på 90 minutter.

Undervisningen foregår i vores store og totalrenoverede naturfagslokale, der blev taget i brug i skoleåret 2008/2009.

Formålet med fysikundervisningen er:

 • at forberede dig til Folkeskolens Afgangsprøve og 10. kl. prøven
 • at bibringe dig forståelse for og viden om den verden, der omgiver dig
 • at bearbejde dele af de naturvidenskabelige og teknologiske problemstillinger, der er baggrunden for udviklingen i et moderne samfund
 • at lære dig at se dig selv som aktiv deltager i udviklingen af det samfund, hvis problemstillinger du konfronteres med.

Tysk

Faget tysk figurerer på ugeskemaet to dage om ugen. Hver gang undervises i en dobbeltlektion på 90 minutter.

Skolens tysklærere indgår i et tæt samarbejde omkring planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen.

Formålet med tyskundervisningen er:

 • At gøre dig fri til at ”turde” tysk
 • at udvikle glæde og bevidsthed om sprog
 • at du tilegner dig færdigheder, så du kan udtrykke dig varieret på tysk såvel skriftligt som mundtligt
 • at udvide dit ordforråd, så du kan bruge sproget som kommunikationsmiddel både mundtligt og skriftligt
 • at give dig kendskab til kultur herunder litteratur og livsbetingelser i de tysktalende lande
 • at udvikle din medansvarlighed for læring
 • at forberede dig til Folkeskolens Afgangsprøve og 10. kl. prøven

Fransk

Faget fransk figurerer på ugeskemaet to dage om ugen. Hver gang undervises i en dobbeltlektion på 90 minutter. Franskundervisningen tilrettelægges ud fra, at eleverne har haft faget i 2-3 år, før de kommer på skolen.

Formålet med franskundervisningen er:

 • at forberede dig til Folkeskolens Afgangsprøve og 10. kl. prøven.
 • at udvikle glæde og bevidsthed om sprog
 • at du tilegner dig færdigheder, så du kan udtrykke dig på fransk
 • at gøre dig fri til at ”turde” fransk
 • at udvide dit ordforråd, så du kan bruge sproget som kommunikationsmiddel både mundtligt og skriftligt
 • at give dig kendskab til kultur- og samfundforhold i frankofone lande
 • at udvikle din medansvarlighed for læring

Fællesfag
I skemaet optræder fire fag som fællesfag. Det drejer sig om Fortælletimer, Tematimer,Idræt og Fællessang. Fælles for de fire fag er, at alle eleverne har fagene samtidig, og at der ikke er afsluttende prøver.

Idræt

• Alle har idræt én gang om ugen i 90 min. – samtidig. Der er fem lærere tilknyttet idrætsteamet. Eleverne melder sig til bestemte aktiviteter i kortere perioder af skoleåret. I sommerhalvåret foregår det udendørs, mens vi lejer os ind i hallerne ved Gymnastikhøjskolen og Den frie Lærerskole om vinteren.
• Formålet med idrætsundervisningen er at give eleverne et bredt udbud af forskellige idrætsoplevelser, at øgekropsbevidstheden, at udvikle den enkelte elevs færdigheder inden for udvalgte discipliner og at lade eleven opleve glæden ved holdspil.
• På Ollerup Efterskole dyrker vi idræt på et plan, hvor motion og fair play er væsentlige elementer.

Fortælletimer

• Der er Fortælletimer hver uge. I fortælletimerne er det en lærer eller forstanderen, som fortæller, og eleverne som lytter.
• Emnerne vælges fra det historiske, mytologiske, litterære eller musikalske univers. Der lægges vægt på, at fortælleren og de lyttende i fællesskab opbygger en intens atmosfære omkring fortællingen, og at denne stemning sammen medfortællingens indhold bliver oplevelser, som sætter sig spor i elevernes bevidsthed.

Fællessang

• Fællessang slutter ugen af. I løbet af de 45 min., lektionen varer, når vi at synge omkring 10 sange. Sangene ledsages af en kort introduktion, hvor sangens historie fortælles og detbegrundes, hvorfor vi skal synge den.
• Repertoiret har sit naturlige udgangspunk i Højskolesangbogen, men der suppleres undertiden med en sangmappe med andre sange.
• I løbet af skoleåret opbygger hvert hold sit eget sangrepertoire. Kendskabet til danske sange bliver stort og udbygges ved de daglige morgensamlinger.

Tematime

• Tematimerne er en ramme om en udvidet fortælling, et møde med optrædende kunstnere, studievejledning eller debat. Timerne varetages på skift af skolens medarbejdere ogforedragsholdere eller kunstnere udefra.
• Timerne kan indeholde workshops eller foredrag med kunstnere som bagefter afholder koncert på skolen.
• Derudover kan der arrangeres foredrag om emner der ligger ud over den daglige undervisning.
• Internt kan timen bruges som supplement til emneuger, og til evaluering af gennemførte uger.

Udover skolens musikvalgfag, så tilbyder vi også en række andre valgfag. Fagudbuddet kan skifte fra år til år, men nedenstående fag har været en del af udbuddet de seneste år. Hvis du går i 9. klasse eller har Cambridge Engelsk, så kan det have indflydelse på hvor mange valgfag du kan have på en uge.

Coko (psykologi og selvudvikling)
Valgfag

Coko (psykologi og selvudvikling)

Coko står for Connection og Kommunikation. I dette valgfag vil du blive klogere på dig selv og dine medmennesker. Du vil få indsigt i:
 • Hvordan du indgår i relationer.

 • Hvordan du kan håndtere dine følelser

 • Nogle af de psykiske strukturer, der er på spil i vores relationer til os selv og andre.

 
Du får redskaber til:
 • At kommunikere tydeligt og hensigtsmæssigt. 

 • At forbinde dig til dig selv, til de andre og til fællesskabet. 

 • At handle mere bevidst, frit og kærligt i relation til både dig selv, andre og verden. 

 • At mindske usikkerhed og ensomhed.  

 • At skabe nære, kærlige og ægte bånd. 

Drama og sanseteater
Valgfag

Drama og sanseteater

Vi skal udforske skuespil og teater igennem alle sanserne. Smage, lugte, lyde, synsindtryk og kropslige fornemmelser bærer allerede en masse stemninger og erfaringer i sig, og disse bliver udgangspunkt for de øvelser og udforskninger, vi skal igennem. Vi kommer både til at smage på det lette og det tunge, det sjove og det alvorlige.
På baggrund af vores arbejde skal vi skabe en forestilling for resten af skolens elever, hvor alle publikums sanser (og forhåbentlig en masse følelser) bliver vakt.
Du skal have lyst til at udforske, udfordre, være nysgerrig, eksperimentere, lege.
Sangskrivning og strenginstrumenter
Valgfag

Sangskrivning og strenginstrumenter

Alle er velkomne, man behøves f.eks. ikke være guitarist. Man skal selv have et af de ovennævnte instrumenter med (hvis man ikke har, så lån!) og man skal huske papir, blyant og optager app på sin mobil og være topmotiveret til at skrive egen musik. Det er IKKE et krav at man har prøvet at skrive musik før…

Rytmisk nørderi
Valgfag

Rytmisk nørderi

Vi fordyber os i rytmer og nørder percussion – alle er velkomne, man behøves ikke være trommeslager. Vi vil orientere os mod traditioner fra Vestafrika, Cuba og Brasilien. Vi øver rytmer efter gehør og noder! Man behøves ikke være en haj til noder!

Neo Soul
Valgfag

Neo Soul

I dette valgfag vil vi arbejde med beats og jazzificerede akkorder, vi vil gå på jagt efter det mest svedige vi kan opdrive og sammensætte elementer i musikken på nye måder. Vi vil lade os inspirere af andre kunstnere og stjæle med arme og ben fra det store internet. Elektroniske musikere er meget velkommen. Et ok niveau på instrumentet er godt i dette valgfag.

Begynder sammenspil
Valgfag

Begynder sammenspil

Er du ny på dit instrument? Har du brug for lidt mere tid til at få stemmen til at lyde, som du ønsker, eller få sat fingrene de rigtige steder på instrumentet? Dette er bandet, hvor vi IKKE har travlt. Vi spiller sange af lettere sværhedsgrad. Her er plads til alle instrumenter og sangere.

MGK forberedende hørelære og solmisation
Valgfag

MGK forberedende hørelære og solmisation

I dette valgfag vil vi træne øret i at genkende intervaller, treklange, firklange, skalaer og forskellige lettere akkordprogressioner. Vi skal lytte og arbejde med imitation. Vi vil have fokus på de færdigheder, det kræves at have til optagelsesprøven på MGK, og vi tager udgangspunkt i Solmisation, som bruges på bl.a. MGK og Konservatoriet af både sangere og instrumentalister. Solmisation bruges primært i forbindelse med træning af hørelære og prima vista-sang. Vi vil desuden lave lidt grundlæggende SSB træning og rytmeimitation og få forskellige redskaber til, hvordan man selv træner og øver hørelære. Faget kræver ikke at man går til optagelsesprøve på MGK.

Sang Master Class
Valgfag

Sang Master Class

Faget henvender sig til dig, som ønsker at arbejde med stemmen, støtte, vejrtrækningen, performance, brug af mikrofon eller ønsker at øve sig i at synge foran andre. MasterClass’en tilrettelægges efter jeres individuelle ønsker og behov.
Formen er sådan, at I skiftevis synger en sang / noget af en sang for hinanden, I selv vælger og får feedback og tricks og øvelser. På den måde lærer man lige så meget af at se andre i aktion, og hvor mange forskellige tilgange der er til at synge.
Der vil også være fælles stemmearbejde og små videosekvenser vi vil kigge på. Det er ikke et krav at have sang i instrumentalundervisning, og der er heller ikke krav til niveau. Alle er velkomne.

Bioenergetiske kropsøvelser
Valgfag

Bioenergetiske kropsøvelser

Bioenergetiske øvelser er en fast del af den daglige opvarmning på skuespillerskolen i Odense og bruges også til sangere/musikere på nogle konservatorier.
Formålet med Bioenergetiske øvelser er at udløse kroniske muskelspændinger, så der kommer bedre gennemstrømning i kroppen og dermed en god jordforbindelse og ro i sindet.

Det er et redskab til at blive hos sig selv og øvelserne bruges også til at øge evnen til at kunne fokusere inden en præstation eller når man skal på scenen.
Vi vil arbejde med åndedræt og afspænding igennem forskellige øvelser.

Mig og mad
Valgfag

Mig og mad

I dette valgfag vil vi have fokus på den mad, vi spiser og hvilken virkning, den har på vores krop. Vi vil komme til at lave meget forskellig mad, få en teoretisk baggrund for, hvad og hvorfor vi tager det i munden samt selvfølgelig bruge vores sanser til at smage på det. Undervejs vil vi ligeledes arbejde med mad ud fra miljø og klima, sæson, brug af rester, god mad til små penge samt kroppens forbrænding af maden, vi spiser. 

Filosofiske vandringer
Valgfag

Filosofiske vandringer

Mens vi vandrer i den smukke sydfynske natur, taler vi om de store spørgsmål i livet. Fx. hvad sker der efter døden? Hvad er det gode, det retfærdige, det smukke? Hvad vil det sige at være krænket? Listen er lang, og det vigtige er, at vi ikke søger et endegyldigt svar, men leger med svarmuligheder. Louise kommer hver gang med et lille oplæg, og så vandrer vi ellers ud i naturen med samtalen som trofast følgesvend.

Kammerorkester
Valgfag

Kammerorkester

Vi mødes og ser hvad vi kan sammensætte af mindre duoer, trioer, kvartetter, kvintetter… Alle akustiske instrumenter er velkomne. Vi tager udgangspunkt i den klassiske musik, alt fra år 0 til nu.

Øvning med henblik på MGK
Valgfag

Øvning med henblik på MGK

Vi mødes ved start, aftaler hvem der øver hvor, og så går jeg rundt og besøger jer i jeres øvning. MGK forberedende på den måde, at jeg kan hjælpe jer med musik, øveteknikker, hørelære, teori, forståelse m.m.

Studie for begyndere
Valgfag

Studie for begyndere

Vi lærer studiet at kende, forbindelsen mellem lokalerne, lyd frem og tilbage til Hammond og Moog, krydsfeltet i sin helhed. Pro Tools er dronning. Logic er kronprinsesse. Vi leger med de forskellige programmer, men mest Pro Tools, da det er “programmet” til studiet.

Førstehjælp
Valgfag

Førstehjælp

Til førstehjælp skal man hjælpe at give hjertemasage, noget omkring blødninger, ulykker og hvad der ellers hører med til at give livereddende førstehjælp. Vi arbejder også med hjerte/lungeredningsdukker og efter valgfaget, så får du et førstehjælpsbevis, som fortæller at du har teget et 12-timers førstehjælpskursus. Udover at redde live, så kan de også se godt ud på et cv.

Strik og snor
Valgfag

Strik og snor

Det at nørkle, at slappe af, at være social og opleve knitfulness.

I Strik og Snor har man mulighed for at lære at stikke og fordybe sig i flere forskellige strikketeknikker samt arbejde med snor på andre måder fx. knytning og broderi. Vi tager udgangspunkt i overskuelige produkter og vægter kvalitet og færdiggørelse. Målet er at lade sig fortrylle af denne del af håndarbejdets verden.

Formålet med strik og snor er:
at give eleverne oplevelse af strikning som en kreativ, tryghedsskabende og social beskæftigelse, som i generationer har skabt samhørighed og fællesskab i mange samfund over hele verden.
at give eleverne redskaber og teknikker til at kunne udføre nogle af hendes/hans taktile ”drømme”.
at give eleverne glæde ved at nørkle under hensyntagen til hans/hendes håndværksmæssige udgangspunkt.
at gøre eleverne opmærksom på produkterne kan opfattes både som brugshåndværk som et kunsthåndværk.
at give eleverne indblik i materialers muligheder og begrænsninger og at understrege overfor eleverne, at ”Ting tager tid”
at gøre håndarbejdslokalet til et lokale, hvor alle skolens elever føler sig hjemme og naturligt henvender sig.

Radio
Valgfag

Radio

I radio skal vi udforske lydmediet i OE’s nybyggede radiostudie. Vi kommer til at lære noget om lydeffekter, soundscapes, jingler, sweepers og softwaren Reaper. Måske vil I lave et musikprogram i stil med “P6 elsker …”, måske vil I lave den næste version af Gramsespektrum, måske er det et radiodrama i flere afsnit eller måske vil I åbne mikrofonen for de unges udfordringer ligesom i “Mads og Monopolet”. Du kommer til at producere og sende live radio og podcasts sammen med tre andre elever i jeres egen redaktion. Hver uge er der en redaktion som sender live og de øvrige redaktioner producerer radio. Alle udsendelser lægges op som podcast og radioen streamer OE-Musik døgnet rundt. Lyt til udsendelser på www.ollemus.dk/radio.

Friluftsliv
Valgfag

Friluftsliv

I samspil med naturen.

Faget giver eleverne et indblik i og en tilknytning til den natur der omgiver os. I friluftsliv finder vi roen på gåture i nærmiljøet, hvor eleverne lærer om spiselige planter, årstidernes foranderlighed og dyrelivet. Vi får pulsen op når de store bøgetræer i skolens park skal erobres, men når toppen er nået findes en grundlæggende glæde ved at være en del af noget større. Grænser overskrides når vi bevæger os vertikalt, men også på vandet og i vandet prøves grænserne af når vi tager på tur i havkajak eller kano i det Sydfynske ø-hav.

Mennesket i naturen er en læren om hvilke aftryk vi som mennesker sætter i vores nærmiljøer, samt på globalt plan. Vi diskuterer bæredygtighed og natur kontra kultur. Alt skylles ned med en kop kakao og et knitrende bål hvor gløderne giver næring til mange lune retter.

Groove
Valgfag

Groove

Her arbejder vi med det rytmiske element i musikken, skæve taktarter, Neo-soul’ish grooves og dét at få noget simpelt til at swinge og groove. Dynamik, musisk kontakt, lyd og nerve er nøgleordene i dette valgfag.

Yoga
Valgfag

Yoga

Yoga er for alle! – og i særdeleshed for dig, der efter en stressende dag har lyst til at lære at ” geare ned” samt blive mere kropsbevidst.
Yoga består af både stående, siddende og liggende øvelser, der øger kroppens styrke og smidighed, forbedrer din kropsholdning og giver dig velvære. I løbet af en Yogatime bliver du udfordret på balance, bevægelighed og koncentration, og hver lektion afsluttes med afspænding under et lunt og varmt tæppe.