skip to Main Content

På Ollerup Efterskole har vi en prøvefri 9. klasse (OE9) som du kan læse om ved at følge dette link, vi har tre 10. klasser (OE10) som du kan læse om herunder og så har vi vores prøvefri og projektorienterede 10. årgang, (OEX), som du kan læse om via dette link.

Udover den daglige musikundervisning (som alle efterskolens elever modtager), så modtager du i OE10 også undervisning i de fag du kender fra dit tidligere skoleforløb.  På Ollerup Efterskole stræber vi efter at skabe et læringsrum for dig, som både er fagligt udfordrende og inspirerende. Vi bruger Google Apps som vores primære platform, og sørger for at lægge et skema, som giver mulighed for at lave undervisning på tværs af alle klasser. Vi prøver også at få brugt vores lokalområde i undervisningen og ser blandt andet cooperative learning som en af de ting der kan være med til at give en indholdsrig og afvekslende undervisning.

På Ollerup Efterskole er følgende boglige fag obligatoriske:

 • Dansk
 • Engelsk
 • Matematik

For elever i 9. klasse endvidere:

 • Fysik
 • Tysk/fransk
 • Biologi
 • Geografi
 • Samfundsfag
 • Kristendomskundskab
 • Historie

Elever i 10. klasse kan vælge fysik samt tysk eller fransk. Franskundervisning forudsætter mindst 2 års forudgående undervisning i faget. Undervisningen i “de almindelige skolefag” forbereder eleverne til folkeskolens afgangsprøve og 10. kl. prøven, og den foregår klassedelt med ca. 22 elever i hver klasse.

Ud over boglige fag er følgende fag obligatoriske for både 9. og 10 klasse:

 • Idræt
 • Kor
 • Musikteori
 • Fortælletimer/tematimer
 • Fællessang

Lærerne på OE vil noget med dig og vi elsker at lave skole sammen med eleverne, og ikke for eleverne. Det er her du møder nye lærere som ser dig som studerende fremfor elev, og vi glæder os til at komme ud over stepperne og finde ud af hvad vi kan i en fælles faglig forundring og forandring. Samarbejdet mellem lærerne trives på efterskolen og det vil du også kunne mærke i timerne. Du kan herunder læse om formålet for de enkelte fag.

Dansk

Faget dansk figurerer på ugeskemaet tre dage om ugen.
Hver gang undervises i en dobbeltlektion på 90 minutter. Skolens fem dansklærere indgår i et tæt samarbejde omkring planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen.

Formålet med dansk på OE, er…

 • At du oplever faget som et spændende forum med debat og alsidige oplevelser, der giver diglyst til at udnytte og udvikle dine udtryksmuligheder i spændingsfeltet mellem norm ogpersonlighed.
 • At videre udvikle dit kendskab til litteratur i vid forstand gennem oplevelser, refleksioner og kompetenceudvikling.
 • At du oplever, at enhver har et sprog (her menes mundtligt og skriftligt), som er anvendeligttil samtale, performance, kontakt og kommunikationen med andre.
 • At forbedre, udvikle og udvide dit sprog og sprogbegreber.
 • At fremme din forståelse af sproget og dets historiske og kulturelle rødder, samt dets betydning og form i nutiden, herunder kanonforfattere.
 • At lære dig at gøre brug af diverse redskaber og værktøjer (ordbøger, leksikon, computere,internet, analysemodeller o.s.v.)
 • At øge den enkelte elevs lyst til at bruge sproget i dets brede form.
 • At udvikle din evne til at skabe og bruge sproget såvel verbalt som non-verbalt, således at det kan blive et dækkende udtryk for tankerfølelser og holdninger.
 • At lære dig værdien af samarbejde og gensidig respekt og forståelse.
 • At forberede eleverne til Folkeskolens Afgangsprøve og 10. kl. prøven.

Indholdet i danskundervisningen kan byde på ting som poetry slam, simultan opgaveløsning,kortfilmsproduktion, radioteater, klassiker læsning, grammatisk opkvalificering, novelleskrivning, rolleteater og meget mere…

Matematik

Faget matematik figurerer på ugeskemaet to dage om ugen. Hver gang undervises i en dobbeltlektion på 90 minutter.

Formålet med matematikundervisningen er

 • at forberede dig til Folkeskolens Afgangsprøve og 10. kl. prøven
 • at du bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold
 • at du opbygger en matematisk viden og kunnen ud fra egne forudsætninger
 • at du selvstændigt og i fællesskab erfarer, at matematik både er et redskab til problemløsning og et kreativt fag.
 • at give dig mulighed for indlevelse og fremme deres fantasi og nysgerrighed
 • at du oplever og erkender matematikkens rolle i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng.

Engelsk

Faget engelsk figurerer på ugeskemaet to dage om ugen. Hver gang undervises i en dobbeltlektion på 90 minutter.

Skolens engelsklærere indgår i et tæt samarbejde omkring planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen.

Formålet med engelskundervisningen er:

 • at forberede dig til Folkeskolens Afgangsprøve og 10. kl. prøven
 • at udvikle glæde og bevidsthed om sprog
 • at du tilegner dig færdigheder, så du kan udtrykke dig på engelsk
 • at du oplever sprogets mange facetter og muligheder og får udvidet dit ordforråd, så du kan bruge sproget som kommunikationsmiddel både mundtligt og skriftligt
 • at give dig kendskab til kultur og livsbetingelser i de engelsktalende lande
 • at udvikle din medansvarlighed for læring.
Læs om Cambridge engelsk her

Fysik

Faget fysik figurerer for den enkelte elev på ugeskemaet én gang om ugen. Hver gang undervises i en dobbeltlektion på 90 minutter.

Undervisningen foregår i vores store og totalrenoverede naturfagslokale, der blev taget i brug i skoleåret 2008/2009.

Formålet med fysikundervisningen er:

 • at forberede dig til Folkeskolens Afgangsprøve og 10. kl. prøven
 • at bibringe dig forståelse for og viden om den verden, der omgiver dig
 • at bearbejde dele af de naturvidenskabelige og teknologiske problemstillinger, der er baggrunden for udviklingen i et moderne samfund
 • at lære dig at se dig selv som aktiv deltager i udviklingen af det samfund, hvis problemstillinger du konfronteres med.

Tysk

Faget tysk figurerer på ugeskemaet to dage om ugen. Hver gang undervises i en dobbeltlektion på 90 minutter.

Skolens tysklærere indgår i et tæt samarbejde omkring planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen.

Formålet med tyskundervisningen er:

 • At gøre dig fri til at ”turde” tysk
 • at udvikle glæde og bevidsthed om sprog
 • at du tilegner dig færdigheder, så du kan udtrykke dig varieret på tysk såvel skriftligt som mundtligt
 • at udvide dit ordforråd, så du kan bruge sproget som kommunikationsmiddel både mundtligt og skriftligt
 • at give dig kendskab til kultur herunder litteratur og livsbetingelser i de tysktalende lande
 • at udvikle din medansvarlighed for læring
 • at forberede dig til Folkeskolens Afgangsprøve og 10. kl. prøven

Fransk

Faget fransk figurerer på ugeskemaet to dage om ugen. Hver gang undervises i en dobbeltlektion på 90 minutter. Franskundervisningen tilrettelægges ud fra, at eleverne har haft faget i 2-3 år, før de kommer på skolen.

Formålet med franskundervisningen er:

 • at forberede dig til Folkeskolens Afgangsprøve og 10. kl. prøven.
 • at udvikle glæde og bevidsthed om sprog
 • at du tilegner dig færdigheder, så du kan udtrykke dig på fransk
 • at gøre dig fri til at ”turde” fransk
 • at udvide dit ordforråd, så du kan bruge sproget som kommunikationsmiddel både mundtligt og skriftligt
 • at give dig kendskab til kultur- og samfundforhold i frankofone lande
 • at udvikle din medansvarlighed for læring

Fællesfag
I skemaet optræder fire fag som fællesfag. Det drejer sig om Fortælletimer, Tematimer,Idræt og Fællessang. Fælles for de fire fag er, at alle eleverne har fagene samtidig, og at der ikke er afsluttende prøver.

Idræt

Idræt

• Alle har idræt én gang om ugen i 90 min. – samtidig. Der er fem lærere tilknyttet idrætsteamet. Eleverne melder sig til bestemte aktiviteter i kortere perioder af skoleåret. I sommerhalvåret foregår det udendørs, mens vi lejer os ind i hallerne ved Gymnastikhøjskolen og Den frie Lærerskole om vinteren.
• Formålet med idrætsundervisningen er at give eleverne et bredt udbud af forskellige idrætsoplevelser, at øgekropsbevidstheden, at udvikle den enkelte elevs færdigheder inden for udvalgte discipliner og at lade eleven opleve glæden ved holdspil.
• På Ollerup Efterskole dyrker vi idræt på et plan, hvor motion og fair play er væsentlige elementer.

Fortælletimer

Fortælletimer

• Der er Fortælletimer hver uge. I fortælletimerne er det en lærer eller forstanderen, som fortæller, og eleverne som lytter.
• Emnerne vælges fra det historiske, mytologiske, litterære eller musikalske univers. Der lægges vægt på, at fortælleren og de lyttende i fællesskab opbygger en intens atmosfære omkring fortællingen, og at denne stemning sammen medfortællingens indhold bliver oplevelser, som sætter sig spor i elevernes bevidsthed.

Fællessang

Fællessang

• Fællessang slutter ugen af. I løbet af de 45 min., lektionen varer, når vi at synge omkring 10 sange. Sangene ledsages af en kort introduktion, hvor sangens historie fortælles og detbegrundes, hvorfor vi skal synge den.
• Repertoiret har sit naturlige udgangspunk i Højskolesangbogen, men der suppleres undertiden med en sangmappe med andre sange.
• I løbet af skoleåret opbygger hvert hold sit eget sangrepertoire. Kendskabet til danske sange bliver stort og udbygges ved de daglige morgensamlinger.

Tematime

Tematime

• Tematimerne er en ramme om en udvidet fortælling, et møde med optrædende kunstnere, studievejledning eller debat. Timerne varetages på skift af skolens medarbejdere ogforedragsholdere eller kunstnere udefra.
• Timerne kan indeholde workshops eller foredrag med kunstnere som bagefter afholder koncert på skolen.
• Derudover kan der arrangeres foredrag om emner der ligger ud over den daglige undervisning.
• Internt kan timen bruges som supplement til emneuger, og til evaluering af gennemførte uger.

Udover skolens musikvalgfag, så tilbyder vi også en række andre valgfag. Fagudbuddet kan skifte fra år til år, men nedenstående fag har været en del af udbuddet de seneste år. Hvis du går i 9. klasse eller har Cambridge Engelsk, så kan det have indflydelse på hvor mange valgfag du kan have på en uge.

Brug bolden
Valgfag

Brug bolden

I valgfaget boldspil vil vi spille bold på nærmest alle tænkelige måder. Du skal have lyst til at bevæge dig, få pulsen op og give den max. gas sammen med de andre. Hver time vil typisk indeholde opvarmning, boldlege/spil samt udstrækning, men vi vil også opfinde nye boldspil.
Er du lidt bange for bolde, kan du sagtens være med alligevel. Der er plads til alle!
Vel mødt!
Foto
Valgfag

Foto

At fotografere er en intens dans med nuet, hvor nærværet inviteres helt ind i jagten på det perfekte øjeblik.  Det øjeblik hvor alt går op i en højere enhed og lys, motiv, komposition og alt andet står skarpere end nogensinde før.
Lige der, i det sarte og spinkle sekund, trykker du ned på knappen og indfanger, ikke blot et billede,
men en følelse der bor dybt inde i dig som bare venter på at blive udtrykt.

Foto som valgfag er langt mere end at tage et billede – det er et seriøst håndværk som man kan benytte sig af resten af livet. Valgfaget er for alle der har interesse for at tage billeder og gerne vil lære at bruge et kamera eller højne deres niveau.

Derudover får man muligheden for at stå i spidsen for at skabe mindeværdige billeder fra et oplevelsesrigt år på Ollerup Efterskole.

Filmværksted
Valgfag

Filmværksted

I filmværkstedet skal vi lege med levende billeder på forskellige måder. Det er vigtigt at du har lyst til at være med til, at lave et færdigt produkt som skal vises til et større publikum fx. på Facebook, YouTube, i Koncerten m.m., derfor er der fokus på, at det vi laver har en høj kvalitet.

Tanken er, at du bliver god til at bruge et digitalt kamera, får lært forskellige filmtekniske virkemidler, får styr på arbejdet med drejebog og planlægning af et filmprojekt, arbejde med lydsiden og ikke med færdiggørelse af et projekt i et redigeringsprogram på din computer.

Hvis du selv har et godt kamera kan det være en fordel for dig, at have det med. Alle skal have en redigeringsmulighed på sin computer og det kunne fx være iMovie, Moviemaker, Lightworks m.fl. Det er hvad du selv bedst kan lide at arbejde med.
Skolen råder over gode digitale spejlreflekskameraer som kan optage i høj kvalitet og skolen har også GoPro kameraer, som skal tænkes ind i vores filmprojekter.

Filmværkstedet er et eksperimenterende og legende forum, hvor I kan blive dygtige til både noget teknisk, men også noget æstetisk.
Projekterne vi skal arbejde med er bla. at lave reklamefilm for skolen, for bestemte projekter, lave musikvideo til nogle af udgivelserne på OERecords, lave små dokumentar- og nyhedsudsendelser og lave optagelser af forskellige koncerter, musikteater og meget andet. Af praktiske grunde betyder det også, at noget af det vi skal lave kommer til at ligge på andre tidspunkter.

Science for nørder
Valgfag

Science for nørder

Kan du lide at nørde? Eller er du blot nysgerrig og elsker at undrer dig ud  den naturvidenskabelige verden?

Vi skal arbejde i fysikkens, kemiens, biologiens, matematikkens og geografiens forunderlige verdener. Kort sagt: Vi skal lege med den naturfaglige verdens opdagelser og metoder. Elementer og fænomener, jeg tænker vi kan tage op, kan blandt andet være

 • Bro-bygning, hvad skal der til for at det kan holde?
 • Det vilde vejr: vand, varme og vind.
 • Mørkt stof, galakser, stjerner, måner og andre fænomener på himlen og i universet.
 • Botanik, der kan spises – altså spis dit ukrudt.
 • At vi krøller hjernen ud i den finurlige matematik
 • Se ud af vinduet, Hvad ser du? Vores fantastiske lokale geologiske landskab –
 • Aktuelle naturvidenskabelige diskussioner.
Strik og snor
Valgfag

Strik og snor

Det at nørkle, at slappe af, at være social og opleve knitfulness.

I Strik og Snor har man mulighed for at lære at stikke og fordybe sig i flere forskellige strikketeknikker samt arbejde med snor på andre måder fx. knytning og broderi. Vi tager udgangspunkt i overskuelige produkter og vægter kvalitet og færdiggørelse. Målet er at lade sig fortrylle af denne del af håndarbejdets verden.

Formålet med strik og snor er:
at give eleverne oplevelse af strikning som en kreativ, tryghedsskabende og social beskæftigelse, som i generationer har skabt samhørighed og fællesskab i mange samfund over hele verden.
at give eleverne redskaber og teknikker til at kunne udføre nogle af hendes/hans taktile ”drømme”.
at give eleverne glæde ved at nørkle under hensyntagen til hans/hendes håndværksmæssige udgangspunkt.
at gøre eleverne opmærksom på produkterne kan opfattes både som brugshåndværk som et kunsthåndværk.
at give eleverne indblik i materialers muligheder og begrænsninger og at understrege overfor eleverne, at ”Ting tager tid”
at gøre håndarbejdslokalet til et lokale, hvor alle skolens elever føler sig hjemme og naturligt henvender sig.

Radio
Valgfag

Radio

I radio skal vi udforske lydmediet i OE’s nybyggede radiostudie. Vi kommer til at lære noget om lydeffekter, soundscapes, jingler, sweepers og softwaren Reaper. Måske vil I lave et musikprogram i stil med “P6 elsker …”, måske vil I lave den næste version af Gramsespektrum, måske er det et radiodrama i flere afsnit eller måske vil I åbne mikrofonen for de unges udfordringer ligesom i “Mads og Monopolet”. Du kommer til at producere og sende live radio og podcasts sammen med tre andre elever i jeres egen redaktion. Hver uge er der en redaktion som sender live og de øvrige redaktioner producerer radio. Alle udsendelser lægges op som podcast og radioen streamer OE-Musik døgnet rundt. Lyt til udsendelser på www.ollemus.dk/radio.

Friluftsliv
Valgfag

Friluftsliv

I samspil med naturen.

Faget giver eleverne et indblik i og en tilknytning til den natur der omgiver os. I friluftsliv finder vi roen på gåture i nærmiljøet, hvor eleverne lærer om spiselige planter, årstidernes foranderlighed og dyrelivet. Vi får pulsen op når de store bøgetræer i skolens park skal erobres, men når toppen er nået findes en grundlæggende glæde ved at være en del af noget større. Grænser overskrides når vi bevæger os vertikalt, men også på vandet og i vandet prøves grænserne af når vi tager på tur i havkajak eller kano i det Sydfynske ø-hav.

Mennesket i naturen er en læren om hvilke aftryk vi som mennesker sætter i vores nærmiljøer, samt på globalt plan. Vi diskuterer bæredygtighed og natur kontra kultur. Alt skylles ned med en kop kakao og et knitrende bål hvor gløderne giver næring til mange lune retter.

Året sluttes af med en friluftstur, hvor forår og efterårs holdende tager på en overnatningstur sammen.

Groove
Valgfag

Groove

I groove arbejder vi med det rytmiske aspekt i musikken og kommer rundt om mange forskellige stilarter. I dette valgfag er der stort fokus på at improvisere på sit instrument eller med stemmen. Sammenspillet og det “at lytte” til hinanden er også en essentiel del af groove-valgfaget.

Kulturredaktionen
Valgfag

Kulturredaktionen

Skolebladet “Akkorden” skrives af Kulturedaktionen og de mødes én gang om ugen med to lektioner – 90 min. – pr. gang. Holdet beskæftiger sig med at orientere elever, forældre, skolekreds, lærere og andre interesserede om, hvad der rører sig på Ollerup Efterskole. Der benyttes moderne informationsteknologi, og produktet kan ses på skolens computere, på internettet samt som almindeligt papirskoleblad. Det sker også, at der bliver tid til at dygtiggøre sig på maskinerne på anden måde.

Målet for Skoleblad-undervisningen er:

 • at give eleverne viden om moderne kommunikation
 • at sætte eleverne i stand til at vurdere forskellige mediers virkemidler og teknikker, samt hvad forholdet mellem afsender og modtager betyder for en given produktion
 • at få eleverne til at gøre æstetiske overvejelser som en naturlig del af arbejdet med kommunikation
 • at bibringe eleverne færdighed og sikkerhed i brugen af redskaberne til den moderne kommunikation – herunder især computere og dertil hørende isenkram

Se tidligere udgivelser lige her.

Puls og styrke
Valgfag

Puls og styrke

Puls og styrke – styrk din kropskerne og kondition

Opbygning
Efter en kort rytmisk opvarmning består timen af koreograferede, lette puls-serier til energisk musik (fx C2C, Stromaë, Pharrel Williams, Sting etc) cirkeltræning og pulsøvelser, der får smilet frem.

Mål
På det fysiske plan er målet at styrke kropskernen og kondition via øvelser, der primært træner ryg, mave, baller og lår. På det mentale plan er det i fokus at have det sjovt med at få kroppen til at yde det maksimale via høj musik, fællesskab, godt humør og et vist pres fra træneren.

Midler
Vi arbejder hovedsaligt med egen kropsvægt men bruger også vægtbolde, elastikker, vægte, karklude (!) og andre materialer til at krydre øvelserne. Musikken er valgt ud fra kriterier om drivkraft og energi i forhold til de øvelser, den skal understøtte.

Eksempler på øvelser:
Lungees / Interval-løb / Maveøvelser / Spidercrawl / Squats / Koreograferede puls-serier / Burpees / Planke(r) / Rygøvelser

Yoga
Valgfag

Yoga

Yoga er for alle! – og i særdeleshed for dig, der efter en stressende dag har lyst til at lære at ” geare ned” samt blive mere kropsbevidst.
Yoga består af både stående, siddende og liggende øvelser, der øger kroppens styrke og smidighed, forbedrer din kropsholdning og giver dig velvære. I løbet af en Yogatime bliver du udfordret på balance, bevægelighed og koncentration, og hver lektion afsluttes med afspænding under et lunt og varmt tæppe.

Drama
Valgfag

Drama

Drama er et fag, hvor vi beskæftiger os med alt fra impro-teater til performanceteater. Skolens dramahold er også aktive medskabere af flashmobs og små forestillinger når skolen tager ud af huset – eller når vi inviterer gæster indenfor.

I løbet af skoleåret har vi også skolens store musikteater, hvor det vil være naturligt for mange af dramaeleverne at få afprøvet deres talenter på de skrå brædder.

Spil og event
Valgfag

Spil og event

I spil og event får du tid til at nørde og fordybe og bruge din fantasi. Vi skal spille Magic (Et taktisk kortspil), brætspil (forskellige brætspil som bl.a. Avalon og Space Crusade), terningerollespil (rollespil med pen, papir og terninger; Dungeons and Dragons er et kendt spil i den genre).

Vi har også mulighed for at lave et valgfri større event for de andre elever. Det kan være Humans v Zombies (menneskets kamp for at overleve zombierne) eller Battle (forskellige kamplege med skumsvær.Eks. Capture the flag)

Billedkunst
Valgfag

Billedkunst

Billedkunst figurerer på skemaet én gang om ugen med to lektioner – 90 min. hver gang.

I hverdagen omgiver vi os med kunst i alle former, farver og materialer lige fra lyd og lys til skulpturer i fast form, samt usynlige og urørlige kunstværker. Her arbejder vi med det der kan ses og røres. Forskellige former for todimentionelle billeder; maleri og tegning, grafik og plakatteknikker, samt tredimentionelle skulpturer i materialer som f.eks. ler, gasbeton, gips og metal. Store fællesprojekter hvor vi laver udsmykning til skolen er en oplagt mulighed.

Målet for billedkunstundervisningen er: at eleverne oplever, at man også gennem tegning, maling, modellering og skulpturering kan formidle et budskab eller udtrykke følelser og stemninger at vække elevernes interesse og skabe grobund for, at de kan udvikle et nyt selvstændigt og personligt udtryksmiddel at eleverne får indsigt i den æstetiske, kulturelle og historiske side af fagområdet, så eleverne oplever den sammenhæng, der er mellem kultur, samfund, person og kunst at eleverne bliver fortrolige med et eller flere af fagets håndværksmæssige eller kunstneriske udtryksmidler

Musikmageri
Valgfag

Musikmageri

I musikmageri skriver vi sange, tekster og melodier. Vi arbejder med at arrangere sange og få dem optaget i studiet bagefter. Vi hygger os og hjælper hinanden i gang og videre. Hvilken genre det ender med, det ved vi først når skoleåret er gået. Du skal være åben, og du skal være åben for andres smag.

Rytmisk valgkor
Valgfag

Rytmisk valgkor

I rytmisk valgkor holder vi os til at synge nogle korsange med gang i, hvor vi også medtænker performance og udtryk. Det bliver pop, rock, gospel og meget mere. Kroppen er med når vi synger og du vil nyde at få kortimer med høj energi og masser af sangglæde!